محمد باقر قالیباف: نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها از وظایف اصلی مجلس است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که نظارت بر انتخابات و عملکرد چهار ساله شوراهای شهر و روستا به عهده مجلس شورای اسلامی بوده و ما نباید به این سمت برویم که این وظیفه را به عهده بخش دیگری بسپاریم.
به گزارش ایسنا، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار بابایی بیان کرد: بحث شوراهای اسلامی کشور از موضوعات مهمی است که امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. هفت اصل قانون اساسی یعنی اصل هفتم و اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی در رابطه با وظایف و کارهای قانونی است که شوراهای اسلامی باید آن را انجام دهند.
وی ادامه داد: براساس قانون، مجلس هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه نظارت وظیفه مداخله در بحث شوراها را دارد. ما نباید به دنبال این باشیم که وظیفه نظارتی که در این حوزه بر‌عهده مجلس شورای اسلامی است را به بخش دیگری واگذار کنیم.
قالیباف در ادامه تاکید کرد: ما می‌توانیم بخشی از نظام اداری و اجرایی کشور را که امروز درگیر تمرکزگرایی شده است به شوراهای شهر و روستا بازگردانیم و بر انتخابات و عملکرد شوراها نظارت دقیقی داشته باشیم. امروز متاسفانه شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده است و آن طور که باید و شاید به وظایف خود عمل نمی‌کنند.