انسولین فقط برای یک‌ماه

https://shahrvandonline.ir/43303/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%87/