آیا هدف، وسیله را توجیه می‌کند؟

قانون بودجه ماهيت يکساله دارد به اين معني که هرچه قرار است در بودجه مصوب شود بايد جنبه يکساله داشته باشد و نه بيش از آن. بنابراين در قانون بودجه، نمي‌شود قانون دائمي تصويب کرد و خوشبختانه شوراي نگهبان هم مصوبه کميسيون تلفيق براي دوبرابر شدن يارانه نقدي در سال 0041 را که جنبه دائمي دارد، حذف مي‌کند. از طرفي با توجه به اصل 57 قانون اساسي هر مصوبه‌اي که پيشنهاد نمايندگان باشد، بايد منبع درآمد آن پيش‌بيني شود و در غير اين‌صورت باز خوشبختانه شوراي نگهبان آن را برگشت مي‌دهد. يعني نمايندگان نمي‌توانند پيشنهاد و طرحي ارائه دهند که بر بار مالي دولت بدون موافقت دولت بيفزايد. نکته ديگر اينکه اساسا اين اقدام، پوپوليستي است. اينگونه پيشنهادات و طرح آن براي مردم بي‌بضاعتي است تا به اين وسيله به مردم بگويند ما يارانه شما را دو برابر کرده‌ايم، پس شما هم به کانديداي ما راي دهيد. اينکه دست به اين کارها بزنند در مخيله‌ام نمي‌‌گنجيد. چرا برخي تصور مي‌کنند هر حرکتي انجام دهند، داده‌اند درصورتي که اولا بايد پاسخگوي خداوند متعال باشند ثانيا، پاسخگوي تاريخ و ثالثا، پاسخگوي وجدان خودشان باشند.
ادامه صفحه 6