کاغذ روزنامه هم کمیاب شد و هم گران

بررسی واردات کاغذ طی امسال از افت شدید واردات کاغذ روزنامه خبر می دهد. به گزارش ایسنا، مروری بر وضعیت واردات در ۹ ماه اول امسال حاکی از آن است که واردات کاغذ روزنامه کاهش قابل توجهی یافته است به طوری که در ۹ ماه امسال 4/5هزار تن کاغذ روزنامه با ارزشی بیش از 7/3میلیون دلار وارد شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 4/36هزار تن به ارزش 1/29میلیون دلار وارد شده بود. بر این اساس واردات کاغذ روزنامه تا حدود ۸۰ درصد طی امسال کاهش داشته است. این کاهش شدید واردات در حالی است که قیمت کاغذ نیز با افزایشی شدید از کیلویی2200 تومان در اوایل سال 97 به کیلویی 8 هزار تومان در سال 98 رسید و اکنون قیمت کاغذ کیلویی 13هزار تومان است که چندی دیگر به حدود کیلویی 17 هزار تومان خواهد رسید . یعنی فقط قیمت کاغذ حدود 600درصد افزایش یافته است.