خیلی از سیاسیون افرادی را برای استخدام به ما معرفی می‌کنند

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درسخنانی گفت: ما برای انتخاب پیمانکاران در صنعت نفت شاخص‌های صلاحیت حرفه‌ای تعریف کردیم. حال چرا نباید برای تعیین مدیران پروژه شاخص‌هایی مبتنی بر گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای تعریف کنیم. در این راستا ما ابتدا در صنعت نفت اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای را از حوزه‌های مدیریت پروژه، اچ اس‌ای ‌(ایمنی،‌بهداشت و محیط زیست)، مالی،‌فرماندهان حوادث،‌مدیریت شرکت‌داری، کار آموزشی و توسعه‌ای نیروی انسانی را شروع کردیم. به گزارش فارس، وزیر نفت گفت: در صنعت نفت قرار نیست صرف پسر خوب یا دختر خوبی بودن ملاکی برای تعیین مدیران باشد. برخی از سیاسیون و افراد فعال در صنعت نفت صرفا بر مبنای اینکه فلان دانشجو مهندس خوبی است، برای استخدام در وزارت نفت به ما مراجعه می‌کند. لذا برای برچیده شدن این سنت غلط ما باید موضوع اخذ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای را تثبیت کنیم تا مهارت در کنار مدرک مورد توجه قرار گیرد. وی گفت: الان خیلی از افراد از طریق سیاسیون به ما معرفی می‌شود که در صنعت نفت آنها را استخدام کنیم. اتفاقا آن فرد هم مدرک مهندسی دارد و هم سابقه‌ای مثلا پانزده ساله. خب الان همه افراد این شرایط را دارند و چیز منحصر به فردی نیست. در نتیجه به ما اصرار می‌کنند با این شرایط آن فرد معرفی شده را استخدام کنیم. وقتی تغییر پارادایم صورت بگیرد استخدام‌ها در وزارت نفت تنها بر مبنای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود.