تراکم و تخلفات؛ 50 درصد درآمد عمومی 1400 شهرداری

بر اساس داده‌های بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری مشهد مقدس، می توان گفت بیش از 50 درصد درآمدهای عمومی شهرداری در سال آینده از طریق تراکم فروشی مازاد و تخلفات شهری پیش بینی می شود، علاوه بر این فروش اموال مانند ساختمان و تأسیسات نیز بخش عمده منابع درآمدی شهرداری را تشکیل می دهد ، البته از سوی دیگر وابستگی شهرداری به وام و اوراق نسبت به سال 99 کاهش یافته است.به گزارش خراسان رضوی، بودجه پیشنهادی  17 هزار و 642 میلیاردی سال 1400 شهرداری مشهد مقدس ،دومین کلان‌شهر کشور، در حالی هفته گذشته(20 بهمن) تقدیم شورای شهر شد که نسبت به اصلاح و متمم بودجه 99 تنها یک درصد رشد دارد ولی نسبت به بودجه 99 که بیش از 12 هزار و 610 میلیارد تومان بوده است، افزایش حدود 39 درصدی یافته است. اصلاح و متمم بودجه 99 که ابتدای بهمن از سوی رئیس شورای شهر مشهد به شهرداری ابلاغ شد، نسبت به مصوبه بودجه 99 رشد 38 درصدی داشته است که بیشترین افزایش در متمم بودجه 99 شهرداری مشهد ،در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی و دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری انجام‌شده است. از سویی مصارف شهرداری مشهد در بودجه پیشنهادی 1400 نیز نسبت به  اصلاح و متمم بودجه 99 رشد 5 درصدی داشته است. افزایش 22 درصدی درآمدهای عمومی بر اساس جدول شماره (2)بودجه پیشنهادی، درآمدهای عمومی شهرداری مشهد در سال 1400 معادل 7هزار و 798 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که نسبت به اصلاح و متمم بودجه 99 افزایش 22 درصدی داشته است. مهم‌ترین منبع درآمدی شهرداری در بودجه پیشنهادی،  مربوط به درآمدهای ناشی از عوارض عمومی شهرداری است که معادل 4649 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده  و  نسبت به متمم بودجه 99 افزایش 11 درصدی خواهد داشت. یکی دیگر از منابع درآمدی شهرداری مشهد در سال 1400 بر اساس بودجه پیشنهادی مربوط به ردیف «اعانات، کمک‌های اهدایی و دارایی‌ها» است که معادل 1960 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده   و نسبت به متمم بودجه 99 افزایش 34 درصدی داشته است. بیشترین رشد درآمدهای شهرداری بر اساس بودجه پیشنهادی مربوط به کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی است که نسبت به متمم بودجه 99 رشد 147 درصدی داشته و از 277 میلیارد تومان به 685 میلیارد تومان رسیده است. افزایش 23 درصدی هزینه‌های عمومی شهرداری در خصوص هزینه‌های عمومی و کمک دولت ، در جدول شماره2 بودجه پیشنهادی، هزینه‌های عمومی شهرداری مشهد در سال 1400 بیش از 4874 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است که نسبت به متمم بودجه 99 افزایش 23 درصدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش هزینه‌های عمومی شهرداری مربوط به فصل جبران خدمات کارکنان است که نسبت به متمم بودجه 99 افزایش 33 درصدی یافته است.همان‌طور که در جدول شماره 3 بودجه پیشنهادی آمده است، منابع درآمدی حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری مشهد در سال 1400 معادل 5893 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به متمم بودجه 99 رشد 25 درصدی داشته است و بیشترین منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در این حوزه  در سال 1400 برای شهرداری مشهد ناشی از «فروش اموال غیرمنقول» خواهد بود که معادل 5641 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.شهرداری مشهد در بودجه پیشنهادی خود برای سال 1400 معادل 8997 میلیارد تومان هزینه برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته است که نسبت به متمم بودجه 99 کاهش 8 درصدی را نشان می‌دهد و 7541 میلیارد تومان آن مربوط به فصل ساختمان و سایر مستحدثات است. کاهش وابستگی شهرداری به وام و اوراق مشارکت  یکی دیگر از منابع درآمدی شهرداری‌ها، مربوط به دریافت وام، انواع اوراق و اسناد و مازاد منابع سال‌های قبل است که در ردیف« واگذاری دارایی‌های مالی» گنجانده می‌شود. بر اساس جدول شماره 4 بودجه پیشنهادی شهرداری مشهد، میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این حوزه برای شهرداری مشهد در سال 1400، معادل 3177 میلیارد تومان است که نسبت به متمم بودجه 99 کاهش چشمگیر 42 درصدی را نشان می‌دهد. کاهش وابستگی شهرداری مشهد به وام‌ها در بودجه 1400 ،یکی از نکات بودجه است که با 2198 میلیارد تومان نسبت به متمم بودجه  99 حدود 22 درصد کاهش یافته است. همچنین استفاده و وابستگی شهرداری به اوراق و اسناد نیز در بودجه 1400 نسبت به متمم بودجه 99 کاهش 24 درصدی را نشان می‌دهد. شاید بتوان دلیل این که شهرداری مشهد در سال 1400 وابستگی درآمدی خود را به وام و اوراق ،نسبت به بودجه 99 کاهش داده است را در بحث بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی و تسویه تعهدات سال‌های قبل جست وجو کرد  که در ردیف «تملک دارایی‌های مالی» مندرج شده است. بر اساس بودجه پیشنهادی 1400 شهرداری، برای فصل تملک دارایی‌های مالی شهرداری مشهد در سال آینده، معادل 2997 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است که نسبت به متمم بودجه 99 رشد 30 درصدی را نشان می‌دهد. بازپرداخت وام و دیون در اولویت نحوه هزینه کرد این فصل( تملک دارایی‌های مالی) مصارف بودجه شهرداری مشهد در سال 1400 بدین ترتیب پیشنهادشده است که معادل 1224 میلیارد تومان باید هزینه بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی شود و نسبت به بودجه 99 افزایش 48درصدی را نشان می‌دهد. همچنین  700 میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری در سال آینده باید صرف بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و بیش از 553 میلیارد تومان نیز باید صرف پرداخت تعهدات پرداخت‌نشده سال‌های قبل شود.بنابراین می‌توان این‌گونه گفت که در سال آینده ،شهرداری مشهد وابستگی خود به منابع درآمدی مانند تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت را کاهش داده است که شاید یکی از دلایل آن ، در سررسید شدن بازپرداخت تسهیلات و اصل اوراق مشارکت و اسناد استفاده‌شده طی سال‌های گذشته باشد.درنتیجه می‌توان گفت که شهرداری مشهد در نظر دارد در بودجه 1400 بخش عمده منابع درآمدی خود را از طریق درآمدهای عمومی شهرداری به خصوص عوارض و همچنین فروش اموال غیرمنقول تأمین کند تا وابستگی خود را به درآمدهای استقراضی مانند وام و اوراق و اسناد کاهش دهد.اگر جزئیات درآمدی در نظر گرفته‌شده برای شهرداری مشهد در سال آینده را مدنظر قرار دهیم ،خواهیم دید که بر اساس جدول شماره 5 بودجه پیشنهادی شهرداری مشهد برای سال1400 ،میزان درآمدهای حاصل از عوارض عمومی شهرداری مشهد برای سال آینده که 4649 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است، بیش از 4373 میلیارد تومان آن به‌صورت نقد دریافت  می شود. سهم 45 درصدی عوارض تراکم مازاد از کل عوارض   بر این اساس  3479 میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی شهرداری مشهد در سال آینده بناست از طریق «درآمدهای ناشی از توسعه شهر» تأمین شود. درآمدهای شهرداری در حوزه عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم مسکونی در سال 1400 نسبت  به سال 99 افزایش 44 درصدی و عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم نیز 12 درصد رشد را نسبت به بودجه 99 نشان می‌دهد. اما نکته قابل‌توجه این جاست که درآمدهای ناشی از عوارض پروانه ساختمان مازاد بر تراکم شهرداری مشهد در سال آینده حدود 2111 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده ، درحالی‌که عوارض پروانه ساختمان در حد تراکم 799 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. این در حالی است که شهرداری مشهد از محل عوارض پروانه ساختمان مازاد تراکم در هشت ماه اول امسال بیش از هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته است. بنا براین می‌توان گفت  که بیش از 45 درصد از درآمد 4649 میلیاردی شهرداری مشهد در بخش درآمدهای ناشی از عوارض عمومی در سال آینده بناست از طریق «عوارض بر پروانه ساختمان مازاد بر تراکم مسکونی» به مبلغ 2111 میلیارد تومان تأمین شود.درآمدهای ناشی از حمل‌ونقل شهرداری مشهد نیز طبق بودجه پیشنهادی در سال 1400 ،معادل 252 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است که نسبت به بودجه 99 رشد 62 درصدی را نشان می‌دهد. رشد 34 درصدی درآمد زایی از تخلفات ساختمانی بخش دیگری از درآمدهای شهرداری طبق بودجه پیشنهادی در سال 1400 ،مربوط به تخلفات ساختمانی، جرایم کمیسیون ماده 100 و امثال آن است که در ردیف« درآمدهای قانونی که به‌موجب قانون وصول می‌شود» منعکس‌شده است. در جدول شماره 5 ،این بودجه پیشنهادی معادل 1960 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به سال 99 این ردیف درآمدی رشد 34 درصدی داشته است.  طبق بودجه پیشنهادی 668 میلیارد تومان از این منابع درآمدی ناشی از عوارض برافزایش تغییر بهره‌برداری اعیان خواهد بود  که نسبت به بودجه 99 افزایش 47 درصدی داشته است.  درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی نیز معادل 652 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است که نسبت به بودجه 99 رشد 17 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حدود 571 میلیارد تومان از درآمدهای ردیف درآمدهای اتفاقی شهرداری مشهد در بودجه پیشنهادی 1400 ،مربوط به جرایم کمیسیون ماده 100 خواهد بود که نسبت به بودجه 99 افزایش 43 درصدی را نشان می‌دهد.در بخش مأموریت‌های شهرداری مشهد در سال 1400 که در جدول شماره 9  بودجه پیشنهادی منعکس‌شده است، بهای کل خدمات مأموریت‌های شهرداری برای سال آینده معادل 16 هزار و 47 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که 4 هزار و 53 میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات هزینه ای شهرداری است، 8997 میلیارد تومان مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 2997 میلیارد نیز مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است. 12 هزار و 836 میلیارد تومان از این اعتبارات بناست در سال آینده صرف اجرای مأموریت‌های شهرداری مشهد شود. سهم70 درصدی حمل‌ونقل ریلی از بودجه حمل‌ونقل عمومی بر اساس جدول شماره 9 بودجه پیشنهادی، 5896 میلیارد تومان بهای خدماتی است که بناست شهرداری مشهد در سال 1400 در حوزه مأموریتی حمل‌ونقل و ترافیک صرف کند که 3679 میلیارد تومان(62 درصد) صرف برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی می‌شود و بخش عمده آن صرف خدمات حمل‌ونقل ریلی شهر مشهد خواهد شد. سهم حمل‌ونقل ریلی از 3679 میلیارد اعتبارات حوزه حمل‌ونقل عمومی، بیش از 70 درصد است و اتوبوسرانی با 974 میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار می‌گیرد. شهرداری مشهد همچنین در نظر دارد 1648 میلیارد تومان از مجموع  اعتبارات 5896 میلیاردی حمل‌ونقل و ترافیک خود در سال 1400 را صرف تأمین و اصلاح شبکه سواره‌رو  در شهر مشهد کند. سهم ناچیز تأمین پارکینگ سازی  نکته قابل توجه آن است که شهرداری مشهد در نظر دارد تنها 188 میلیارد تومان ( 3درصد) از اعتبارات 5896 میلیاردی حوزه حمل‌ونقل و ترافیک خود در سال آینده را صرف ساخت و تأمین پارکینگ در این شهر کند. این در حالی است که شهرداری مشهد در نظر دارد حداقل چهار پارکینگ عمومی در هسته مرکزی شهر مشهد احداث کند تا  حجم ترافیکی در این بخش مشهد کاهش یابد.شهردار مشهد همچنین در نظر دارد در راستای اجرای مأموریت‌های خود، 2932 میلیارد تومان را صرف خدمات محیط‌زیست شهری در سال آینده کند که بیش از 1800 میلیارد تومان بابت فضای سبز شهر مشهد در نظر گرفته‌شده است. افزایش 28 درصدی بودجه حق‌الزحمه قراردادی‌ها  اعتبارات هزینه‌ای یا مصارف سال آینده شهرداری مشهد در جدول شماره (10) بودجه پیشنهادی، معادل 4874 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به بودجه 99  افزایش 23 درصدی یافته است. 379 میلیارد تومان از این اعتبارات هزینه پرداخت حقوق و دستمزد و 320 میلیارد تومان نیز صرف پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایای شغلی شهرداری مشهد خواهد شد که نسبت به اصلاح و متمم بودجه 99 افزایش 32 درصدی را نشان می‌دهد. اما بخش عمده اعتبارات هزینه‌ای شهرداری مشهد در سال آینده، صرف پرداخت حق‌الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی خواهد شد که در جدول شماره 10 بودجه پیشنهادی ،طبق ماده 16 این اعتبارات معادل 2263 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که نسبت به اصلاح و متمم بودجه 99   معادل 28 درصد افزایش یافته است. از این میزان 1906 میلیارد تومان صرف پرداخت حق‌الزحمه اشخاص طرف قرارداد خود شهرداری و 357 میلیارد تومان برای سازمان‌های وابسته به شهرداری هزینه خواهد شد. اعتبارات قابل‌توجه تبلیغات و تشریفات همچنین هزینه‌های در نظر گرفته‌شده برای چاپ و خرید نشریات و مطبوعات  شهرداری مشهد، طبق ماده 7 جدول شماره 10 بودجه پیشنهادی برای سال 1400 بیش از 13 میلیارد تومان است که نسبت به متمم بودجه 99 افزایش 45 درصدی را نشان می‌دهد. هزینه  تشریفات شهرداری مشهد بیش از 40 میلیارد تومان و هزینه تصویربرداری و تبلیغات شهرداری نیز بیش از 25 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.در حوزه اجرای پروژه‌های شهری، طبق جدول شماره 12 بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری مشهد، از مجموع 8997 میلیارد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال آینده، 3122 میلیارد تومان(حدود 35 درصد) صرف برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی مانند تأمین ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و خطوط ریلی خواهد شد. بهای خدمات برای تأمین ناوگان اتوبوسرانی طبق جدول شماره 9 بودجه پیشنهادی، 582 میلیارد و بهای خدمات برای تأمین ایستگاه تاکسی در سال آینده نیز بیش از 100 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.اما مهم‌ترین پروژه عمرانی شهرداری مشهد در سال آینده را می‌توان در حوزه حمل‌ونقل ریلی دانست که بناست برای تأمین خطوط ریلی شهر مشهد بر اساس بودجه پیشنهادی در سال 1400 ،بیش از 2404 میلیارد تومان هزینه شود. در پایان باید اذعان کرد که  بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان ( بیش از ۵۰ درصد ) از مجموع 7798 میلیارد درآمدهای عمومی شهرداری مشهد، بر اساس بودجه پیشنهادی در سال 1400 از طریق «جرایم کمیسیون ماده 100» ،« تخلفات ساختمانی» ، «عوارض برافزایش تغییر بهره‌برداری اعیان» و « عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی» تأمین خواهد شد. در جدول ذیل نیز می‌توانید عمده‌ترین منابع درآمدی شهرداری مشهد در سال 1400 را  بر اساس بودجه پیشنهادی مشاهده کنید.  گفتنی است بودجه پیشنهادی سازمان های وابسته به شهرداری مانند موسسه شهرآرا، توسعه ارتباط ترافیکی (تات ) و امثال آن به صورت جداگانه  از سوی شهرداری به شورای شهر مشهد تقدیم می شود .