عكس روز

همزمان با موج شديد سرما و بوران ، قطع شدن برق، ميليون‌ها آمريكايي را در شرايط سختي قرار داده است