اخبار کوتاه


بدعت های وحدت شکن و تفرقه افکنانه مجلس یازدهم

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: کشور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به انسجام و وحدت نیاز دارد و این گونه اقدامات باعث تفرقه میشود؛ فارغ از هر کاری که انجام میدهیم.محمود واعظی در گفتوگو با ایلنا، در واکنش به راه اندازی سایتی از سوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به منظور دریافت شکایتهای مردمی علیه رئیس جمهور گفت: ما در این مجلس بدعتهای جدید و مختلفی را شاهد هستیم.وی ادامه داد: کشور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به انسجام و وحدت نیاز دارد و این گونه اقدامات باعث تفرقه میشود ، باید بدانیم که این علامتی که ما به خارج از کشور میدهیم خوب نیست.رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: واقعا متاسف هستم؛ نمیدانم برخی افراد در مجلس چه منطقی را دنبال می کنند؛ البته این کلیت مجلس نیست و عدهای تندرو مشغول انجام کارهای تبلیغاتی هستند. وی ادامه داد: شاهد هستیم که عدهای امروز سفرهای نظارتی و میدانی میروند و از هواپیما و هلیکوپتر بیت المال استفاده میکنند؛ همه شواهد هم حاکی از این است که این اقدامات برای کارکرد تبلیغاتی و انتخاباتی صورت می گیرد؛ این کارها خوب نیست و مردم میفهمند.

 

سرریز شدن تحمل جامعه بهدلیل بحران جدی اقتصادی

رئیس شورای مرکزی کارگزاران با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بحرانهای بسیار زیادی را تجربه کردیم گفت: این بحرانی که اکنون در آن هستیم متاسفانه بحران اقتصادی است اما بحرانهایی که تابحال پشت سرگذاشتیم همه غیراقتصادی بودند. به گزارش ایسنا، محسن هاشمی افزود: هیچوقت کشور چنین شرایطی نداشته و این بحران شدیدی است که باید با ذکاوت از آن عبور کنیم و اگر نخواهیم بگوییم حوادث دی ۹۶ و آبان ۹۸ سرریز شدن آستانه تحمل جامعه بود ولی اکنون در همان آستانه هستیم و روز به روز وضعیت بدتر میشود. وی گفت: ما در شرایط اقتصادی ویژهای قرار گرفتیم که از اول انقلاب تاکنون تجربه نکردهایم و میدانیم که ارزش پول ملی در ظرف ۳ سال به یک هشتم رسیده است. وی گفت: در این شرایط که وارد انتخابات ۱۴۰۰ میشویم و نتایج انتخابات آمریکا هم پیچیدگیهایی ایجاد کرده و اگر ترامپ در قدرت میماند طبیعی بود که یک دولت نظامی در ایران شکل میگرفت ولی اینطور نشد پس باید فکر اساسی کنیم و با یک برنامه مناسب اقتصادی از شرایط فعلی عبور کنیم.