بازار پتروشیمی با الگوی بانک صادرات ایران سهم ایرانی ها میشود


گروه بانک و بیمه: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری ضمن حضور در غرفه بانک صادرات ایران در نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی و گفتوگو با حجتاله صیدی، مدیرعامل بانک گفت: شیوه جدید مدیریت تامین مالی بانک صادرات ایران در الگوی زنجیرهای تامین مالی طرحهای نفت، گاز و پتروشیمی نشاندهنده رویکردی مثبت و ورودی نوآورانه است.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، علی آقامحمدی در بازدید از غرفه بانک صادرات ایران در دومین نمایشگاه بینالمللی پتروشیمی درباره نقش این بانک در حمایت از تولیدات داخلی این صنعت گفت: جهتگیری بانک صادرات ایران به سمت بخش نفت، گاز و پتروشیمی اقدامی مثبت محسوب میشود، زیرا این رشته از صنعت ریسکهایی مانند عدم برگشت سرمایه را ندارد.

وی با بیان اینکه حسن اینگونه از تامین مالی، تولید سریع ثروت و رفع مشکلات در جریان اجرای پروژههاست، اظهار کرد: با این الگو، سازندگان داخلی توان رقابت با تولید کنندگان خارجی را خواهند داشت و این بازار، سهم ایرانیها خواهد شد.

آقامحمدی با اشاره به اینکه با این همت ٨٥ درصد از صنعت پتروشیمی، ساخت داخل خواهد بود، ادامه داد: بانک صادرات ایران در طرح اوراق گام که به تازگی در بانکها آغاز شده است نیز شروع خوبی داشت و منابع خوبی را به ایران خودرو اختصاص داد.

آقامحمدی افزود: چنانچه طرح پرداخت زنجیرهای ادامه یابد، شاهد تحولات چشمگیری در صنایع بزرگ داخلی به ویژه صنعت با اهمیت پتروشیمی خواهیم بود.

حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز در این دیدار گفت: بانک صادرات ایران بعد از آن که توانست از زیان انباشته به سود برسد و سهم خود را در بازار یک و نیم درصد افزایش دهد، نقش بزرگی در توسعه اقتصادی کشور برای خود تعریف کرد.

وی افزود: بخش بزرگی از منابع بانک صادرات ایران به طرحهای زیربنایی شامل پروژههای بلندمدت که بازگشت پول تضمین شدهای دارند و موجب توسعه اقتصادی کشور میشوند، اختصاص یافته است.

مدیر عامل بانک صادرات ایران با بیان این که سهم مناسبی از منابع بانک به صنایع پیشران اختصاص یافته است، افزود: در سال ٩٩ مبلغ ١٥ هزار میلیارد تومان به شکل نقدی در حوزههای زیربنایی هزینه شد و این طرح با سه برابر گردشی که دارد و با مبلغی بین ٤٥ تا ٥٠ هزار میلیارد تومان به صورت اعتباری، پیشرفت پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و سیمان را موجب خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: بانک صادرات ایران، مصمم است با تامین مالی پروژههای بزرگ کشور، نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند.