اخبار کوتاه


اهمیت نقش جوانان در پیشرفت و تضمین آینده کشور

حضرت آیتالله خامنهای در پیامی به پنجاه وپنجمین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، نشاندن نشان «نقشآفرینی در مسائل اساسی» بر سینه جوانان برومند کشور را از برترین افتخارات انقلاب اسلامی خواندند.در پیام رهبر انقلاب که احمد واعظی نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان در اروپا در نشست مجازی این اتحادیه قرائت کرد، خطاب به دانشجویان عزیز آمده است:هر روز که میگذرد اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور و تضمین آیندهی آن بیشتر آشکار میشود. بلیّه عمومی کرونا هم این را یکبار دیگر به اثبات رسانید. همت و انگیزه و امید شورانگیز جوانان در این ماجرا نیز مانند بسیاری از مسائل کشور، پیشران گشایشهای علمی و عملی شد. این یکی از برترین افتخارات انقلاب اسلامی است که توانسته است نشان «نقشآفرینی در مسائل اساسی» را بر سینه جوانان برومند کشور بنشاند.از شما دانشجویان عزیز انتظار میرود که در این فرصت مغتنمی که در اختیار شما است، خود را هر چه بیشتر به صلاحیتهای علمی و دینی و اخلاقی آراسته کنید و آماده نقشآفرینی شوید، و اتحادیه انجمنهای اسلامی در اینباره دارای وظیفه سنگینتر و البته افتخارآمیزتر است.

 

تشکلهای سیاسی نیازمند کادرسازی و جوانگرایی

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: کم توجهی به نقش جوانان میتواند یک نقص جدی باشد. حتماً باید یک پوست اندازی جدی صورت بگیرد و چهرههایی که سن و سالی از آنها گذشته در جایگاه هدایت جریان قرار بگیرند و زمینه را برای حضور نیروهای جوانتر فراهم کنند.داریوش قنبری در گفتوگو با ایلنا گفت: اگر تشکلهای سیاسی کادرسازی نکنند نتوانستهاند به وظایف واقعی خود به خوبی عمل کنند.وی تأکید کرد: کادرسازی یکی از مشکلات فعلی است. به خصوص از جریان اصلاح طلب این انتظار بیشتر است. جریانی که به نوعی منشا قدرتش از مردم است، این جریان نیاز دارد که از جوانان استفاده بیشتری کند. این نماینده اسبق مجلس گفت: در گذشته نیز مبنای قدرت جریان اصلاحات جوانان بودند که بدون هیچ گونه توقع و صرفاً به دلیل اندیشه و دغدغههایشان برای آینده حضور پیدا کردند و باعث موفقیت جریان اصلاح طلب شدند.قنبری گفت: به نظر من شکلگیری نهاد اجماع ساز بسیار مفید و مناسب است و ضرورت داشت که زودتر چنین اقدامی صورت بگیرد. با مشکلاتی که برای شورای عالی سیاستگذاری پیش آمد، ما انتظار داشتیم که زودتر نهاد جایگزین شکل بگیرد.