166 هواپیما زمین گیر 157 فروند فعال

بازگشت ایران ۱۴۰ به ناوگان مسافری با قوی تر کردن موتور هواپیما، ثبات قیمت بلیت برای پروازهای نوروزی، آغاز به کار یک شرکت هواپیمایی جدید با هواپیماهای امبرائر، عهدشکنی غرب در قرارداد فروش هواپیما به هما و آمار 51 درصدی از هواپیماهای زمین گیر ناوگان هواپیمایی کشور، از مواردی بود که در گفت و گوی رئیس سازمان هواپیمایی مطرح شد.کاپیتان تورج دهقانی زنگنه در گفت و گو با فارس با ارائه آماری از ناوگان هوایی کشور گفت: اکنون تعداد کل ناوگان 323 فروند هواپیماست که از این تعداد امروز 157 فروند هواپیما عملیاتی است. همچنین عمر متوسط ناوگان هوایی کشور امروز 25 سال و متوسط عمر کل ناوگان فعال هم 23 سال است.وی از ورود هشت هواپیمای جدید طی امسال به ناوگان کشور خبر داد و گفت: یک شرکت هواپیمایی تا پایان امسال فعالیت خود را آغاز می‌کند. این شرکت هواپیمایی سه فروند هواپیما وارد کشور کرده است و امیدواریم بتواند بقیه هواپیماها را هم وارد کند.