عكس روز

كوهپيمايي يك پزشك و پرستار براي رساندن واكسن كرونا به سالمندان
 65 سال به بالا در روستاهاي دورافتاده تركيه