4 کیلومتر دیگر از جاده مرگ حذف شد

4 کیلومتر دیگر از جاده مرگ حذف شد. به گزارش خبرنگار ما 4 کیلومتر از محور بجنورد- گلستان موسوم به جاده مرگ، در محدوده رباط قره بیل روز گذشته 4 خطه شد. با بهره بــرداری از این 4 کیلومتر، 35 کیلومتر از محدوده چمن بید تا آرمادلو 4 خطه شده است.محور بجنورد- گلستان، حادثه خیزترین محور جاده ای استان است که راهگذر شرق به غرب کشور محسوب می شود. با بهره برداری از 4 کیلومتر جدید، هم اکنون 91 کیلومتر از این محور 142 کیلومتری 4 خطه شده است. رئیس جمهور درخصوص پروژه محور بجنورد- گلستان یک بار وعده داد این پروژه در پایان سال ۹۶ به اتمام می رسد و یک بار دیگر وعده داد این پروژه در پایان فعالیت دولت به بهره برداری خواهد رسید.