برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس همه درخشیدند


به گزارش روزنامه تجارت به نقل از شانا ، بیژن زنگنه در آیین بهرهبرداری رسمی از طرحهای ملی انتقال، توزیع و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی با بیان اینکه به روزهای انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشویم؛ میگویند پیروزی هزار پدر دارد و شکست یتیم است، به ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرد و گفت: تصمیمهای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس سال ۱۳۸۲ طبق اسناد موجود گرفته و موافقتنامه اجرایی آن امضا شد، دوستان دولت بعدی آمدند، دنبال کردند و این پالایشگاه را پیش بردند. همان قدری که زحمت کشیدند ما آن را با جزئیات اعلام کردیم.

وی با اشاره به اینکه گفته میشود نبوغ یک نفر پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به پایان رسانده است، مگر پالایشگاه با نبوغ ساخته میشود!؟ پالایشگاه با همت و مدیریت ساخته میشود، افزود: همه میخواهند بگویند ما پالایشگاه ستاره خلیج فارس را ساختیم و آن را به نام خود تمام کنند. همیشه گفتهایم هرکسی میخواهد این پالایشگاه به نام او باشد اشکالی ندارد و استقبال میکنیم، اما انصاف هم موضوع خوبی است، زحمات دیگران را خراب نکنند.

وزیر نفت با اشاره به اینکه واحدهای فرآیندی پالایشگاه ستاره خلیج فارس طبق استناد موجود در سال ۹۲ حدود ۴۱ درصد پیشرفت داشتند، ادامه داد: این پالایشگاه با مدیریت و فداکاری مدیران پیش رفته است.

زنگنه با یادآوری اینکه در زمان تدریس «آشنایی با مدیریت پروژه» یکی از طرحهایی که فکر میکردم باید بهعنوان اغتشاش مدیریت درس داد نیروگاه شهید رجایی بود، تصریح کرد: وقتی سال ۱۳۶۸ وارد وزارت نیرو شدم با این نیروگاه زمین مانده برخورد کردم. خیلی زحمت کشیدیم تا این طرح را توانستیم تمام کنیم و از نظر مدیریتی به آن نظام دهیم. پس از این پروژه به این نتیجه رسیدیم که باید شرکتهای پیمانکار عمومی تأسیس شود. مپنا برای نیروگاه حرارتی و فرآب برای نیروگاه آبی تشکیل شد.

وی تصریح کرد: این نیروگاه همیشه در موضوع تدریس مورد توجهام بود، اما پس از دیدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس دیدم نیروگاه شهید رجایی در مقابل آن هیچ است. باید این پروژه را موضوع تدریس قرار داد، اگر میخواهید اغتشاش مدیریتی در یک طرح پیدا کنید من بدتر از طرح ستاره خلیج فارس در عمر کاریام ندیدم. البته ساخت این پروژه ابتدا با روش خوبی آغاز شده است، اما وقتی جلوتر رفت به جایی رسید که فقط باید در دانشگاهها تدریس کرد، این افتخار ندارد.

وزیر نفت با بیان اینکه من و همکارانم وقت مدیریتی زیادی برای این پالایشگاه گذاشتهایم تا توانستیم این پروژه را با زحمت و فشار انجام دهیم، افزود: سردار عبدالهی، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا به نقل از یکی از فرماندهان ارشد سپاه که بازدیدی از این طرح داشتند برایم نقل کردند اینجا (پالایشگاه ستاره خلیج فارس) داعش حمله کرده است.

زنگنه با اشاره به اینکه همه کاری در این پالایشگاه انجام شده بود، اما به کار اصلی پرداخته نشده بود، گفت: بسیار زحمت کشیده شد تا این پالایشگاه به تولید بنزین برسد. شرکتهای اویک و اویکو بسیار زحمت کشیدند تا توانستند این پالایشگاه را راهاندازی کنند. همکاران مدیریتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نیز هر هفته به این پالایشگاه سفر کردند، صدها ساعت وقت برای پروژه گذاشتم. ما منتی نگذاشتیم، زیرا وظیفهمان بود این کار را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: آنچه به ما رسید نهتنها پیشرفت کم (پالایشگاه ستاره خلیج فارس)، بلکه یک وضع مغشوش بود که با ادامه آن راه هرگز به نتیجه نمیرسیدیم. مدیریت کار را تمام میکند. در پیشرفت مدیریت اصل است، اصل توسعهها با اندیشه درست مدبرانه است که نباید آن را دستکم گرفت.

وزیر نفت از همه افرادی که برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس زحمت کشیدند قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه در این پروژه همه بودند و هیچکس نباید تکخوری کند، افزود: به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشویم، عدهای در این چند سال بیکار ماندند و حالا تلاش میکنند در انتخابات کاری کنند. زنگنه در ادامه به نقل قولی اشاره کرد و گفت: در انتخابات ریاست جمهوری قصابی در گرگان کاندیدا شد، از وی دلیلش را پرسیدند گفت این روزها وضعم بسیار خوب است، به این دلیل که همه میخواهند ببیند قصابی که کاندیدا شده کیست و به همین دلیل میآیند و از من گوشت میخرند، درسته که رئیسجمهور نمیشوم، اما رئیس صنف قصابان گرگان که میشوم.

وی افزود: حال عدهای بیکار بودند و دائم به وزارت نفت فحش میدهند. آخر افتخارات شما چه بوده است؟! برای خودتان افتخاراتی میسازید که هرگز وجود نداشته است. اگر از زاویه مدیریتی بخواهیم درباره کارهایی که انجام دادید بحث کنیم میبینیم بسیاری از آنها افتخارات نیست، سیئات است.

وزیر نفت تصریح کرد: اگر حرف نمیزنیم به این دلیل نیست که زبان نداریم، دلیلش این است که وقت نداریم.

زنگنه با قدردانی از شرکتهایی که طرحهای ملی انتقال، توزیع و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی را انجام دادند، اظهار کرد: فعالیتهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران زیاد دیده نمیشود، اما جا دارد از زحمات آنها قدردانی شود. ما ۱۳ هزار کیلومتر خطوط لوله اصلی انتقال نفت و فرآورده داریم که روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و فرآورده نفتی را برای مصارف داخلی انتقال میدهند.

وی با اشاره به توسعه فناوری در کشور و با بیان اینکه لولههای کشور همگی در ایران ساخته میشود، گفت: خط لوله گوره - جاسک همانطور که بارها گفتم ایرانیترین خطوط لوله نفت کشور است.

وزیر نفت با اشاره به اینکه با بهرهبرداری رسمی سه خط لوله مهم انتقال فرآورده کشور از تردد هزاران نفتکش جادهپیما جلوگیری میشود، افزود: خوشبختانه همه این طرحها در این دولت آغاز و در همین دولت تکمیل شد.

زنگنه، جلوگیری از قاچاق سوخت و فرآورده را که به دلیل یارانهای بودن آن در ایران رخ میدهد از جمله مزایای اجرای خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده عنوان کرد.

وی اجرای این سه خط لوله را برای تأمین فرآوردههای شمال از مسیر تهران بسیار با اهمیت دانست و با تأکید بر ضرورت توسعه پالایشگاهها و خطوط لوله افزود: ما ساخت چند خط لوله را در حال اجرا داریم که مهمترین آن، خط لوله انتقال فرآورده ۲۶ اینچ بندرعباس - سیرجان - رفسنجان است تا بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس را بتوانیم به مناطق مرکزی بیاوریم.

وزیر نفت مجموع هزینه سه خط شازند - قم - ری، نایین - کاشان - ری و تبریز - خوی - ارومیه را بیش از ۸ هزار میلیارد تومان و ۹۸ میلیون یورو عنوان کرد.

زنگنه با اشاره به خط لوله گوره جاسک و بیان اینکه همه تجهیزات این خط لوله در ایران ساخته میشود، گفت: جوشکاری و لولهگذاری این طرح تا پیش از پایان امسال تکمیل میشود، امیدواریم در ماههای نخست سال آینده نخستین بارگیری نفت خام از جاسک را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید کارهای بزرگی در حوزه پالایش و پخش و صادرات فرآوردههای نفتی انجام داده است، گفت: ظرفیت پالایشی کشور از رقم روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در سال ۹۲ به رقم کنونی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کنونی رسیده است.