مجلس و دولت اختلاف نظرشان را حل کنند


رهبر معظم انقلاب در دیدار رییس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان، منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشی اسلام را نرم افزارِ ساختار نظام اسلامی دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب با گسترش دامنه فعالیتهای نظام اسلامی و بروز چالشهای جدید گفتند: یکی از وظایف مهم فضلا و متفکرین، تقویت مبانی فکری نظام اسلامی بهمنظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد ایران، ادبیاتی مستکبرانه، طلبکارانه و غیر منصفانه دانستند و گفتند: نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود. ضمن آنکه جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هستهای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که لازم باشد، حتی تا غنی سازی ۶۰ درصد پیش خواهد رفت.

حضرت آیتالله خامنهای در ابتدای سخنانشان ضمن تبریک میلاد حضرت جوادالائمه و حضرت امیرمؤمنان و با گرامیداشت چند عضو فقید مجلس خبرگان، یکی از نیازهای مهم جوامع اسلامی را عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند: در هر برههای که این مفاهیم عملیاتی شد، برای کشور و ملت و آبروی جمهوری اسلامی، ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات آن محروم شدیم.

ایشان افزودند: امام بزرگوار با حضور در صحنه و تبیین مفاهیمی همچون توکل، تکلیف، ایثار، جهاد و شهادت، آنها را در جامعه و زندگی مردم رایج کردند و نتیجه آن، پیروزی ملت ایران در یک جنگ هشت سالهی بین المللی بود.

ایجاد نهضت اسلامی، نظریهپردازی برای ساختار نظام و گسترش دادن دین به عرصههای اجتماعی و اداره کشور بهوسیله امام خمینی(ره) از دیگر نمونههایی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره کردند و گفتند: نمونه جدید این موضوع، عملیاتی شدن مفهوم والای مواسات بهوسیله مردم و جوانان و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی و شکل گیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شرایط کرونایی بود که گرههای زیادی را باز کرد.

ایشان روزآمد کردن نرم افزارِ نظام اسلامی را وظیفه فضلای صاحب نظر دانستند و گفتند: البته این بهروزرسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست بلکه به معنای کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللیِ نظام اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی به چند نمونه متناسب با مسائل روز اشاره کردند و افزودند: بهعنوان مثال هنگامی که نظام اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه میشود و او برداشتن تحریمها را منوط به یک یا چند شرط میکند که انجام آنها ممکن است بهشدت گمراه کننده و هلاک کننده باشد، نظام اسلامی چه باید بکند؟

حضرت آیتالله خامنهای در پاسخ به این سؤال تأکید کردند: در چنین شرایطی باید مفهوم دینی استقامت و صبر، تبدیل به یک حرکت جمعی در جامعه شود، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلاتی مواجه هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن است.

ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و اعتماد به وعده الهی در مواجهه با جبهه دشمن و یا تبیین این موضوع را که خداوند قطعاً در برابر بیعملی و بیتوجهی مسئولان واکنش تند خواهد داشت، از دیگر نمونههای مورد نیاز جامعه برشمردند و افزودند: تغذیه عقبه فکری نظام اسلامی و بهروزرسانی نرم افزار آن را باید فضلا و متفکرین صاحب صلاحیتی بهعهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر، و همچنین از افکار التقاطی بهدور باشند.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنانشان به مسئله هستهای پرداختند.

حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی، گفتند: مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام میشد، انجام دادند و انشاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.

ایشان با اشاره با اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد، افزودند: این اختلافنظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلافها رها و یا تشدید شود که نشاندهنده دوصدایی باشد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: دولت خود را موظف به عمل به قانون میداند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.

حضرت آیتالله خامنهای ادبیات آمریکا و سه کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران را مستکبرانه، طلبکارانه و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند: جمهوری اسلامی از روز اول و تا مدت طولانی، بر اساس تعالیم اسلام به تعهدات خود عمل کرد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود عمل نکرد همین چهار کشور بودند، بنابراین آنها باید مورد عتاب و خطاب و بازخواست قرار گیرند.

ایشان افزودند: وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به وظایفشان قابل برگشت است.

رهبر انقلاب اسلامی نتیجه ادبیات استکباری را افزایش نفرت مردم ایران از غربیها دانستند. ایشان گفتند: در این میان آن دلقک صهیونیست بینالمللی دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به سلاح هستهای دست یابد، در حالی که باید به او گفت اگر جمهوری اسلامی تصمیم به دستیابی به سلاح هستهای داشت، او و بزرگتر از او هم نمیتوانستند مانع شوند.

حضرت آیت الله خامنهای تأکید کردند: آنچه مانع جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای است، فکر و مبانی اسلامی است که ساخت هر سلاحی اعم از هستهای یا شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی میشود، ممنوع میداند.

ایشان با یادآوری قتل عام ۲۲۰ هزار نفر در بمباران اتمی آمریکا و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن و بمباران بازار و بیمارستان و مدرسه بوسیله جنگنده های ساخت غربیها، گفتند: کشتار غیرنظامیان و مردم بیگناه روش آمریکاییها و غربیها است و جمهوری اسلامی این روش را قبول ندارد و بر همین اساس به سلاح هستهای فکر هم نمیکند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اما ما برای کسب تواناییهای هستهای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد غنیسازی ایران ۲۰ درصد نخواهد بود و تا هرجا که لازم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مثلاً برای پیشران هستهای یا کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم.

حضرت آیت الله خامنهای افزودند: البته یک قرارداد چندسالهای گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل خواهیم کرد اما غربیها بهخوبی میدانند که ما بهدنبال سلاح هستهای نیستیم.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: موضوع سلاح هستهای بهانه است، آنها حتی با دستیابی ما به سلاحهای متعارف هم مخالفند چون میخواهند مؤلفههای قدرت را از ایران بگیرند.

حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به این واقعیت که نیروگاههای هستهای با تأمین انرژی سالمتر، تمیزتر و ارزانتر یکی از مهمترین منابع انرژی در آینده نه چندان دور خواهند شد، نیاز کشور به غنیسازی را یک امر مسلّم خواندند و گفتند: غنیسازی را نمیشود آن روز شروع کرد بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان آماده شد.

ایشان افزودند: غربیها میخواهند در روزی که ایران به انرژی هستهای نیاز پیدا میکند، محتاج آنها باشد و آنها این نیاز ما را وسیلهای برای تحمیل، زورگویی و باجخواهیهای خود قرار دهند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: جمهوری اسلامی در قضیه هستهای نیز همانند سایر قضایا عقبنشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است، با قدرت پیش خواهد رفت.