نقش کاهش صادرات در تراز تجاری


محمدرضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

کاهش ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری کشور طی شش ماه گذشته، یک دلیل اصلی دارد و آن کاهش صادرات است. آنچه مشخص است وضعیت تجارت خارجی کشورمان به دلایل مختلف مطلوب نیست و با وجود آن که تحریمها و فشارهای اقتصادی زیادی متوجه ایران است، اما به نظر میرسد که بخشی از کاهش منابع ارزی