اجرای موفق قطع وابستگی بود جه به نفت


رئیس سازمان برنامه و بود جه گفت: د ر حالی تولید ناخالص د اخلی کشورهای صنعتی منفی شد که د ر شرایط تحریم بود یم، بهطوری که ما اکنون با یک بیستم د رآمد های نفتی، کشور را اد اره می کنیم و باید با یکصد و چند میلیارد د لار که د ر اختیار است، حقوق کارمند ان را د اد ه و طرح های عمرانی را سر وقت اجرا کنیم، به جای صد و چند میلیارد با چند میلیارد باید همه این مسائل را حل و فصل کنیم هر چند د ر بخش عمرانی، برخی طرح ها د ر حال افتتاح است.به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت د رباره وضعیت بود جه سال ۱۴۰۰ گفت: بود جه با توافق نسبی بین د ولت و مجلس تهیه شد ه و انتظار د اریم تا پایان هفته مجلس فرصت کند تا این ایراد های شورای نگهبان را برطرف کند .

رئیس سازمان برنامه و بود جه با بیان اینکه به نظر می رسد با اصلاحاتی که برای تامین نظر شورای نگهبان روی مصوبات مجلس د ر بود جه صورت میگیرد ما بتوانیم تا پایان سال یعنی تا پایان هفته بود جه را به عنوان قانون د اشته باشیم، گفت:این فرصت هم برای د ولت خواهد بود تا بتوانیم ضوابط اجرایی و آییننامههای اجرایی و مالی را تهیه کند تا بود جه بعد از تعطیلات نوروز برای اجرا به همه د ستگاهها ابلاغ شود .

نوبخت د رباره وضعیت پرد اخت یارانه د ر بود جه ۱۴۰۰ نیز گفت: یکی از احکام مرتبط با افراد ی است که شایستگی د ریافت یارانه را د ارند منتهی بنا بر هر د لیلی استفاد ه نکرد ه اند با همان ساز و کاری که قانون مشخص کرد ه و آییننامه اجرایی آن د ر د ولت د ر تبصره ۱۴ نوشته شد ه ما بتوانیم بازماند گان را نیز به جمع یارانه بگیران اضافه کنیم.

وی اد امه د اد : د ر حال حاضر نیز د و یارانه د ر د و روز مشخص و معین ماه پرد اخت میشود د ر تاریخ د هم یارانه حمایت معیشتی و بیستم هم یارانه های جاری که از پیش وجود د اشت پرد اخت میشود .

به گفته نوبخت آمارها نشان از موفقیت پلیس راهور د ر حفظ جان مرد م است، د ر پاسخ به این که آیا از جرایم کرونایی به راهور هم تعلق می گیرد ؟ گفت: انچه برای برخورد اری پلیس راهور از پاد اش است ما بد ون ارتباط با مباحث جریمه می بینیم و تلاش می کنیم اقد ام خود مان را د ر پاسخ به زحمات پلیس راهور انجام د هیم.