تعهد به آرمان های شهدا بهترین ادای دین به آنهاست


گروه بانک و بیمه: مد یرعامل بانک صاد رات ایران د ر آیین بزرگد اشت روز شهد ا و تجلیل از فرزند ان شاهد همکار این بانک گفت: بهترین اد ای د ین به شهد ا متعهد ماند ن به آرمانهای آنهاست.

حجتاله صید ی، د ر این مراسم که با حضور اعضای هیئتمد یره، مد یران ارشد و جمعی از فرزند ان شاهد این بانک د ر برج سپهر بانک صاد رات ایران برگزار شد ، با تبریک عید بزرگ مبعث و ایام مبارک ماه رجب، به برنامههای بانک صاد رات ایران د ر ایام پایانی سال اشاره کرد و افزود :: ما مد یون شهد ا هستیم و افتخار میکنیم که د ر بانک صاد رات ایران با تقد یم بیش از ٩٠ شهید تلاش شد ه تا این مجموعه نقش مناسب و سازند ه خود را د ر تقویت پایههای جمهوری اسلامی ایران ایفا کند . خون شهد ا پربرکت بود ه و د رخت انقلاب روز به روز بالند هتر شد ه است.

مد یرعامل بانک صاد رات ایران گفت: بهترین اد ای د ین به شهد ا متعهد ماند ن به آرمانهای آنها است. اند یشه ها، سخنان، خلق و خوها و آرزوهای شهد ا با سپری شد ن ٣٠ تا ٤٠ سال همچنان د ر معرض د ید ماست و باید با برگزاری مراسم و یاد واره آن راد مرد ان را یاد کنیم. مؤثرترین کار این است که به آرمانهای شهد ا وفاد ار بمانیم. آرمانهای شهد ا را میتوان د ر وصیتنامهها و نامههایشان د ید . البته وصیتنامه شهد ا با وجود سن کم اکثر آنان، بسیار عمیق است و به تفسیر نیاز د ارد و لازم است به د قت مورد توجه قرار گیرد .

صید ی تاکید کرد : اد امه راه شهد ا د ر عمل باید سرلوحه کار باشد . کشور ما به لحاظ جغرافیای سیاسی همواره شرایط خاصی د اشته و به لحاظ د اشتن همسایگان، ثروتهای خد اد اد ی و انرژیهای فسیلی مانند منابع نفت و گاز و... مواد معد نی و د سترسی به د ریای آزاد ، همواره هد ف د شمنان بود ه است. با بروز و ظهور انقلاب اسلامی و توجه به استقلال، آزاد ی و جمهوری اسلامی د ر آرمانهای امامخمینی(ره)، بسیاری از بد خواهان نگران شد ند و شرق و غرب از طریق صد ام هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران را به راه اند اخت که با رشاد تها و ایثارگریهای شهد ا د ر این هشت سال د فاع مقد س پیروز شد یم. امروز هم با همان شرایط مواجه هستیم و د شمنان و بد خواهان نمیخواهند ایران روی پای خود بایستد .

مد یرعامل بانک صاد رات ایران با اشاره به تهد ید ات سختافزاری و نرمافزاری علیه مرد م کشورمان افزود : د شمن د رصد د است از طریق فکر و فرهنگ د ر جامعه ما نفوذ کند و به اهد افش د ست یابد . اخلال د ر نظام اقتصاد ی ایران یکی از اهد اف مورد نظر آنهاست. افزایش قیمتها و گرانیها معیشت مرد م را با سختی مواجه کرد ه است و د ر حال حاضر باید تولید ناخالص د اخلی کشور بیش از هزار میلیارد د لار باشد ، تا مرد م زند گی به مراتب بهتری د اشته باشند . د شمنان برای جلوگیری از رسید ن به این هد ف، د ر تلاشند تا مرد م ما را ناامید کنند و انگیزه لازم برای تلاش و سازند گی را از بین ببرند . این د ر حالی است که کشور ما هفت برابر استحقاقش ثروت د ارد و همه ما د ر این زمینه مسئول هستیم.

وی تاکید کرد : شرایط اقتصاد ی کشور همچنان شرایطی جنگی است. نظام ما میخواهد با عبور از این بحران به یک نظام قوی تبد یل شود . کاری که آلمانیها، انگلیسیها و فرانسویها بعد از جنگ جهانی د وم انجام د اد هند .

صید ی افزود : وظیفه د اریم د ر جبهه اقتصاد ی برای اد ای د ین به شهد ا و کشور کمکاری نکنیم. امروز کسی از ما کوتاهی د ر وظایف را نخواهد پذیرفت. برخی تحرکات د ر فضای مجازی د ر صد د است تا نسبت به آرمانهای شهد ا ترد ید ایجاد کند و همه ما وظیفه د اریم نسیت به این موارد آگاهیبخشی د اشته باشیم. این مهم را باید با عملکرد خود مان نشان د هیم.

رضا صد یق، قائممقام بانک صاد رات ایران نیز د ر این مراسم با بیان اینکه جملات برای بیان عظمت و شأن شهد ا حق مطلب را اد ا نمیکنند ، گفت: جمله معروف «شهید نظر میکند به وجها...» بی شک نسبت به سایر عبارات گفته شد ه، جمله کاملتری است.

سید بیوک موسوی، معاون سرمایههای انسانی و پشتیبانی گفت: این اقد ام یکی از بزرگترین افتخارات بانک صاد رات ایران بود ه و این همت والا و پیروزی غرورآفرین د ر سایه لطف خد اوند و رشاد تهای شهد ا و حضور و زحمات فرزند ان شاهد و ایثارگران د ر این بانک است.

د ر این مراسم همچنین رامین شهید ی، به نمایند گی از فرزند ان شاهد بانک صاد رات ایران، به بیان نظرات خود د ر خصوص مقام والای شهید و د غد غههای شغلی پرد اخت و مد یرعامل بانک برای بررسی موارد ، د ستورات لازم را صاد ر کرد .