بورس د ر سال آیند ه به کد ام سو میرود ؟


گروه بورس پد رام کاظمی: بازار سرمایه این روزها یکی از بزرگترین بحران های خود را از سر می گذراند . بعد از سبزپوشی و رکورد شکنی های شاخص د ر چند ماه گذشته بورس به یکباره با ریزش های پر نوسان مواجه شد که موجی از خروج سرمایه را از تالار شیشه ای به سمت بازارهای موازی د ر پی د اشت و سهام د اران را بی اعتماد و نگران کرد .

حالا و د ر آستانه سال نو بسیاری از سهام د اران از خود می پرسند سال ۱۴۰۰ وضعیت بورس به کد ام سمت و سو می رود ؟

برخی معتقد ند بورس د ر سال پیش رو باز هم بر مد ار سقوط حرکت خواهد کرد و د ر مقابل بسیاری امید وارانه به تحولات بازار د ر سال جد ید می نگرند .

یک کارشناس بازار سرمایه، با بررسی عوامل رشد و ریزش بورس د ر سال ۹۹، شکل گیری رشد مجد د را د ر سایه تصمیمات جد ید امکان پذیر د انست.

هومن عمید ی، مد یرعامل شرکت سرمایهگذاری آیند ه اند یشان ایرانیان د ر بررسی اوج و فرود بازار سرمایه د ر سال جاری گفت: سال ۹۹ بورس با تلاطم و نوسان های شد ید ی همراه شد ؛ به طوری که ابتد ای سال و د ر اد امه روند شکل گرفته از سال ۹۸ با یک رالی قوی کار خود را آغاز کرد و این رشد د ر مرد اد به اوج خود رسید . اما از اواخر مرد اد بازار وارد اصلاحی بسیار تند و فرسایشی شد که تا اسفند نیز اد امه یافت. وی

"ورود جریان نقد ینگی" را مهمترین عامل رشد بازار سرمایه د ر ابتد ای سال جاری ارزیابی کرد و افزود : از ابتد ای سال ، شکل گیری موج ورود عموم مرد م به بورس، مساله جد ید ی بود که به د لیل افت ارزش پول ملی رُخ د اد . آن هم د ر شرایطی که پیش از آن سرمایه گذاری هایی روی ملک، خود رو، طلا و ارز اتفاق افتاد ه بود و د ر این بازارها نیز قیمت ها به محد ود ه های اشباع خود رسید ه بود و عموم مرد م به د نبال محلی جد ید برای سرمایههای خود بود ند .

بازار د و روی خود را به نوسرمایه گذاران نشان د اد !

مشاور هلد ینگ فد ک "فضای سرمایه گذاری بد ون تحلیل" را عامل ورود فزایند ه نقد ینگی به بازار د ر ۵ ماهه نخست ۹۹ د انست و گفت: این فضا تا مرد اد ماه برای مرد م بسیار خوب بود ، چون هر سهمی را می خرید ند سود می کرد ند و از این رو سود های شیرینی را از بازار سرمایه عاید خود کرد ند .

وی تجربه د ید ن "روی بد بورس" با اصلاح تُند و عمیق بازار را برای سهامد اران جد ید ناخوشایند توصیف کرد و افزود : این مساله نیز تجربه جد ید ی برای سرمایه گذاران بود که واکنش های احساسی و هیجانی زیاد ی را د ر این مد ت از خود به نمایش گذاشتند ؛ چراکه این افراد بد ون د انش و تنها به نیت کسب سود های کوتاه مد ت به بازار آمد ه بود ند و با شکل د اد ن فشار فروش، سعی د ر خروج از این بازار ناشناخته د اشتند .

مشاور هلد ینگ فد ک یاد آور شد : مسائلی همچون انتخابات آمریکا و تغییر د ر انتظارات ارزی و تورمی با انتخاب باید ن و پُررنگ شد ن بحث بازگشت به برجام، همچنین مباحثی همچون بررسی بود جه ۱۴۰۰ و حواشی مربوط به آن سلسله عواملی بود که تد اوم ریزش را رقم زد . از این رو د ر فضایی که تحلیل د چار ابهام بود به طور طبیعی بسیاری ترجیح د اد ند تا نقد ینگی خود را از بازار خارج کنند یا نقد بمانند تا شرایط برای سرمایه گذاری د ر بورس مساعد شود .

د رس های بورس۹۹ چه بود ؟

مد یرعامل شرکت سرمایهگذاری آیند ه اند یشان ایرانیان، تحولات بازار سرمایه د ر سال ۹۹ را برای سهامد اران و مد یران توام با د رس های بسیاری توصیف کرد و گفت: شرایط طی شد ه د ر یک سال اخیر هم برای سهامد اران قد یم و جد ید و هم برای تصمیم گیران حاوی د رس های بسیاری بود .

عمید ی د رس افت و خیزهای بازار را برای سرمایه گذاران جد ید پُرهزینه توصیف کرد و یاد آور شد : برای این افراد نیز این د رس اتفاق افتاد که بد ون د انش سرمایه گذاری و یاد گیری قوانین کار وارد سرمایه گذاری پُرمخاطره بورسی نشوند . البته این تجربه را د ر سال های قبل نیز از بازار گرفته بود ند ، اما به د لیل بروز تورم شد ید و رخ د اد ن یک د وره رشد ممتد د ر بازار، این تجربه را ناد ید ه گرفتند .

این کارشناس بازار سرمایه، تحرکات اخیر را زمینه ساز بهبود وضعیت بورس د انست و گفت: با وجود عوامل متعد د اصلاح سنگین بازار، مساله حائز اهمیت این است که عزم جد ی برای رشد مجد د بورس شکل گرفته است؛ به طوری که این مهم د ر برنامه ها و تد ابیر رئیس جد ید سازمان بورس و تغییرات صورت گرفته د ر بد نه مد یران این سازمان نیز به خوبی مشخص است.

وی د ر تشریح این عوامل افزود : تصمیماتی همچون ایجاد د امنه نوسان نامتقارن، تجد ید نظر د ر رفتار بازارگرد ان ها، تعیین مقررات انضباطی برای برخورد با تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی، الزام صند وق ها به افزایش نصاب سرمایه گذاری د ر سهام و تغییرات مد یریتی اخیر د ر سازمان د ر راستای بهبود شرایط بازار اخذ شد ه است که امید واریم با تد اوم این تد ابیر ،شرایط برای رشد بازار د ر سال ۱۴۰۰ فراهم شود .

بورس ۱۴۰۰ به کد ام سو می رود ؟

مشاور هلد ینگ فد ک با بررسی شرایط پیش روی بازار سرمایه د ر توصیف مسیر حرکت این بازار د ر سال آیند ه گفت: از آنجا که بحث انتخابات د ر پیش است و از سوی د یگر بحث تعیین تکلیف برجام نیز وجود د ارد ، همچنین اصلاحی سنگین نیز د ر بورس اتفاق افتاد ه است می توان گفت بازار برای رشد ی باد وام و متوسط آماد ه است.

وی بهبود عوامل بنیاد ی را موثر د انست و خاطرنشان کرد : این مساله زمانی تقویت می شود که د ر اد امه گزارش های خوب فروش شرکت ها د ر سال ۹۹ ، انتشار گزارش خوب از فعالیت صنایع د ر ۱۴۰۰ نیز اد امه یابد . این د ر حالی است که با کم رنگ شد ن بحث تحریم ها شرایط برای تولید و فروش شرکت ها نیز تسهیل شود .

عمید ی با اشاره به کاهش ریسک اپید می کُرونا د ر تصمیمات اقتصاد ی سال آتی گفت: د ر حالی وارد سال ۹۹ شد یم که ریسک اپید می کرونا حیات صنایع را تهد ید می کرد و اکنون با کشف واکسن کرونا و آغاز واکسیناسیون برای مهار این بیماری د ر اغلب کشورها و از جمله د ر کشور ما و بازگشت اکثر ظرفیت های تولید به چرخه فعالیت، شرایط اقتصاد ی بهتری برای صنایع پیش روی سرمایه گذاران است.

این کارشناس بازار سرمایه یاد آور شد : با کاهش ریسک اپید می د ر بُعد جهانی نیز افزایش تقاضای خد مات و به تَبع آن تقاضا برای کامود یتی ها نیز شکل خواهد گرفت و این مساله می تواند فضای اقتصاد جهانی را به سمت رونق سوق د هد که اقتصاد و بازار سرمایه ما نیز از آن متاثر خواهد شد ؛ یعنی خواهیم توانست آمار تولید ، فروش و صاد رات بهتری د اشته باشیم و با تکیه بر عوامل مثبت بنیاد ی رشد ی پاید ار را برای بازار سرمایه متصور باشیم.