بازی با اعصاب مردم

گاهی پیگیری خبرها وبعضی از سخنان مسئولین منجر به پرشدن کاسه صبر مردم ولبریز شدن آن می‌گردد.
واقعا اگر کسی حرفها ومصاحبه‌های مدیران ارشد را جمع‌آوری کرده وکنار یکدیگر بگذارد به نتیجه آزار‌دهنده «آشفته بازار» می‌رسد.
کاری به اقلام دیگری چون میوه وگوشت و امثال آنها نداریم. اما در مورد کمبود همین جناب مرغ که باید با احترام از او یاد کرد؛ به چند نکته توجه نمایید.
هرچند آقای رئیس جمهور محترم و وزرای مربوطه اهل مطالعه ومشاهده روزنامه‌ها نیستند ولی خداکند این مطالب به شکلی معجزه وار به نظر آنان برسد.

برخی از مدیران ارشد دولت به گونه‌ای سخن گفته واظهار نظر می‌کنند که گویی هریک در جزیره‌ای دور حضور دارند. شنبه مورد نظر واشاره آقای دکتر روحانی هنوز نرسیده و گویا عمر ما کفاف دیدار آن را نخواهد داد.
ظاهرا در هئیت دولت گفته شده وزارت بازرگانی بی‌صاحب است.
گویا چندین سال قبل سه وزارتخانه صنایع ومعادن و وزارت بازرگانی(تجارت)در هم ادغام شد و وزارت صمت تولد یافت.
قطعا هریک از وزارت‌های یاد شده باحفظ وظایف تحت نظارت ومدیریت یکی از معاونین محترم قرار گرفت. همان وقت اینجانب ترکیب
نا متجانس این سه نهاد را نوشته وزیان‌های آن را اعلام نمودم اما خودم گفتم و خودم شنیدم. بیش از چهار ماه پیش ممنوعیت صدور مرغ به گمرک اعلام شد، چرا تا امروز این بخشنامه رویت واجرایی نشده؟ چرا این بخشنامه به اجرا درنیامده؟ در این مدت چه کسانی وچقدر مرغ صادر کرده اند؟
گمرک که صاحب دارد چرا این بخشنامه را نادیده گرفته؟ میزان واردات مرغ در ۶ماهه دوم سال چقدر بوده وکجا رفته؟ که این چنین مردم وقت گرانبهایشان را در صف‌های شلوغ و پر خطر مرغ می‌گذرانند. چرا در این شرایط با اعصاب مردم بازی می‌کنید؟
به هر حال توجه ویژه بازرسی کل کشور وسایر نهاد‌های نظارتی را به نکات فوق معطوف میدارم.