«نان» مهمتر از «آزادی» ؛ - مردم هر دو را کم دارند

«نان» مهمتر       از «آزادی» ؛  - مردم هر دو   را          کم دارند