اصلاح‌طلبان « رئيس جمهور» را دكور نمی ‌دانند

عکس: آرمان‌ملی / فاطمه فتاحی/ اصلاح‌طلبان
« رئيس جمهور»  را 
دكور نمی ‌دانند