دلار مستعد سقوط به زیر ۲۰ هزار تومان


استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: بر اساس برآوردها نرخ دلار در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان نیز نوسان خواهد کرد و حتی میتواند به زیر ۲۰ هزار تومان نیز کاهش یابد.

وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایلنا در مورد چشمانداز نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: بیشتر متغیرهای تاثیرگذار بر این موضوع کوتاهمدت هستند و برای بررسی آن در سالهای آینده میتوان از متغیرهای بلندمدت نیز استفاده کرد. اما در سال جدید بیشتر این متغیرهای کوتاهمدت بر سمت عرضه تاثیر میگذارند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از عوامل تاثیرگذار در سال جاری مذاکرات برجام است که آرام آرام شروع شده است به طوری که صادرات نفتی ما در ماههای اخیر به یک میلیون بشکه در روز نیز رسیده است که با گسترش مذاکرات میتواند افزایش نیز یابد و این عامل میتواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد.

وی افزود: متغیر دوم کاهش انتظارات تورمی است. ما مشاهده میکنیم که نگاه جامعه به سمت کاهش هیجانات تورمی است که در کنترل نرخ دلار تاثیرگذار است. همچنین کاهش شدت کرونا و بازگشایی مرزها که موجب افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای پیرامون میشود عامل سوم در کاهش نرخ دلار خواهد بود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابراین با در نظر گرفتن این سه عامل میتوان چشمانداز کاهشی برای نرخ دلار را در کوتاهمدت ترسیم کرد به صوری که بر اساس برآوردها این نرخ در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان نیز نوسان خواهد کرد و حتی میتواند به زیر ۲۰ هزار تومان نیز کاهش یابد.

شقاقی خاطرنشان کرد: اما در بلندمدت عواملی مثل شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی، صادرات ساماندهی واردات، میزان قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی و همچنین وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی در نرخ دلار تاثیرگذار باشد. وی با بیان اینکه احتمالا نرخ تورم هدف اعلامی از سوی بانک مرکزی امسال محقق شود، گفت: نرخ تورم بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی و نرخ دلار است و کاهش هر دو عامل بر نرخ تورم تاثیرگذار است از همین روی به نظر میرسد هدفگذاری نرخ تورم در سال جاری محقق شود.