درمان اقتصاد ايران

بي‌شك هر گاه يك انسان با عارضه‌اي روبرو شود و به جاي درمان، فرد خودسرانه و يا از روي تشخيص اشتباه به مسكن‌هاي مقطعي روي آورد، اين عارضه تبديل به معضل مي‌شود كه تنها با اتخاذ تصميمات بزرگ مي‌توان براي آنها چاره‌انديشي نمود. برخي مسائل و حوزه‌ها را دقيقا مي‌توان به بدن انسان تشبيه كرد، يعني همان‌گونه كه يك عارضه در بدن اگر درمان به موقع نشود، تبديل به يك معضل و بحران حاد مي‌شود. ايران عزيزمان را چنانچه به يك فيزيولوژي انساني تشبيه نماييم، امروز دچار يك معضل جدي در اقتصاد شده و به‌رغم سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، سند چشم‌انداز بيست ساله، سياست‌هاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي و ... تاكيدات مقام معظم رهبري در ابلاغ سند چشم‌انداز بيست ساله، در برخي حوزه‌ها تحولات مد نظر رخ نداده و ضرورت اتخاذ تصميمات شجاعانه براي درمان وضع حاضر يك امر ضروري و بديهي براي شرايط حاضر كشور است. در حالي ما به افق ۱۴۰۴ نزديك مي‌شويم كه به‌رغم سياست حكيمانه مقام معظم رهبري، ما در برخي حوزه‌ها چون اقتصاد، عدالت اجتماعي و حوزه فرهنگ نتوانستيم بر مبناي اين سند راهبردي به پيش حركت كنيم و با گذشت هر روز، شرايط اين حوزه‌ها حادتر شده است. لذا، با نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري در شرايط حاضر كشور مي‌طلبد كه يك بار براي هميشه به اين مسائل پاسخ و اين وضعيت بدخيم اقتصادي كشور با يك عمل جراحي به وسيله يك متخصص شجاع و با تدبير، جهادي و با ايمان و قائل به كار جمعي با شناخت جامع از شرايط حاضر كشور و شناخت زيرساخت‌ها براي هميشه درمان شود. 
قبل از بيان ويژگي‌هاي مد نظر معظم له ديديم كه رهبري عزيز انقلاب بر داشتن تدبير در راس ويژگي‌ها و تاكيد بر تدبير در حوزه اقتصاد بيان فرمودند: «مساله اقتصاد را بشناسيد؛ اقتصاد مهم است. در خود مساله اقتصاد كارهاي مهمّي هست؛ رشد توليد ملّي، رشد سرمايه‌‌گذاري ملّي، تقويت پول ملّي، مساله تورّم و امثال اينها در ذيل عنوان اقتصاد است.» اشراف بر علم اقتصاد و فهم مسائل اقتصادي، ايمان و كفايت لازم، تجربه و كاركشتگي انقلابي، قائل به استفاده از همه ظرفيت‌هاي انساني موجود در جريان انقلابي، تجربه كار با جوان‌ها، دست‌پاكي و ضديت با فساد، مردمي بودن و اميدواري به آينده انقلاب و توان تصميم‌گيري بزرگ براي شرايط حاضر و فرداي كشور را داشته باشد.  نكته‌اي كه در اين ميان بسيار حائز اهميت است اين است كه مقام معظم رهبري از كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌خواهد چنانچه به مسائل فوق‌الذكر، تخصص و تدبر و ايمان لازم ندارند از شركت در انتخابات خودداري نمايند. «اگر مي‌بينيد مي‌توانيد اين بار سنگين و مهم را به دوش بگيريد، بسم‌الله، وارد بشويد؛ اگر ديديد نه، وارد نشويد كه در روايت دارد كه به آن كسي كه يك كاري را نمي‌تواند و وارد آن كار مي‌شود وعده خيلي بدي داده‌اند كه من حالا ديگر آن وعده را عرض نمي‌كنم.» با توجه به فرمايشات نوروزي مقام معظم رهبري، توان تصميم‌گيري‌هاي بزرگ از افراد بزرگ و موثر در چهل و دو سال اخير انقلاب ساخته است.  حوزه‌هايي چون اقتصاد، عدالت اجتماعي، فرهنگ، پيچيدگي سياست‌هاي جهاني و امنيت كشور  در شرايط حاضر كشور مي‌طلبد كه يك بار براي هميشه به اين مسائل پاسخ و اين وضعيت بدخيم اقتصادي كشور و... با يك عمل جراحي براي هميشه درمان شود. با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و شرايط حاضر، معضلات حاضر كشور تنها با دست طبيبي قابل درمان است كه توان تصميم‌گيري براي درمان قطعي را داشته باشد؛ طبيب اقتصادي كه قرار است اين تومور بدخيم را درمان كند قاعدتا بايستي ويژگي‌هايي كه در كلام مقام معظم رهبري در فرمايشات اخيرشان داشته را دارا باشد كه تدبير، اشراف بر علم اقتصاد و فهم مسائل اقتصادي و امنيتي، ايمان و كفايت لازم، تجربه و كاركشتگي انقلابي، قائل به استفاده از همه ظرفيت‌هاي انساني موجود در جريان انقلابي، تجربه كار با جوان‌ها، دست پاكي و ضديت با فساد، مردمي بودن و اميدواري به آينده انقلاب و توان تصميم‌گيري‌هاي بزرگ را داشته باشد!