دولت نگاه سفته بازانه به بازار سهام نداشته و ندارد


 

مدیرعامل فرابورس ایران در پاسخ به این که آیا دولت مقصر اصلی ریزش شاخص بورس در بازار است گفت: باید در نظر گرفت که آیا دولت با قصد و نیت قبلی و با هدف دستکاری قیمت به دنبال روند صعودی بازار بوده است؟ آیا دولت به دنبال این بوده تا بعد از افزایش غافلگیرکننده قیمتها سهام خود را بفروشد و از این بازار خارج شود؟ آیا دولت چنین نگاه سفتهبازانهای را به بازار سهام داشته است؟

امیر هامونی در گفتوگو با ایرنا افزود: دولت به هیچ عنوان به دنبال هیچیک از این مسائلی که مطرحشده است نبود، یکی از مشکلاتی که بازار را به این روز انداخت و باعث اصلاح و کاهش شدید قیمت سهام شرکتها شد، برنامههای بهینه ناسازگار بود که بازار را از مسیر صعودی خود بازگرداند.

وی اظهار داشت: در کشور برخی از دستگاههای اقتصادی که بر سود شرکتهای بورسی تاثیرگذار هستند دارای یک ناسازگاری با یکدیگر هستند که باعث تغییر مسیر معاملات بورس در بازار شدند، در حالی که ممکن است برنامه آنها در بین مجموعه خود هماهنگ و دارای تاثیر مثبت در عملکرد آنها باشد.

مدیرعامل فرابورس ایران با تاکید بر اینکه نمیتوان اعلام کرد که دولت با هدف و برنامهریزی قبلی وارد این بازار شده و این موضوع را به صورت تلویحی در بازار رد میکنم، گفت: دولت به هیچ عنوان در بازار هدف سفته بازانهای را نداشته و ندارد، زیرا قرار نیست دولت برای دو روز در این بازار بماند، کسب درآمد کند و در انتها از این بازار خارج شود.

هامونی با بیان اینکه دولت امسال بخشی از کسری بودجه خود را از طریق اخذ مالیات و بخش دیگر را از اوراق در فرابورس تامین مالی کرده است، گفت: دولت با نگاه درستی اقدام به ورود در بازار سرمایه کرده است؛ چرا که تامین مالی از طریق اوراق راهحل بهینه و دقیقتری نسبت به تامین مالی از طریق انتشار پول است.

وی به تغییر دامنه نوسان اشاره کرد و گفت: ممکن است زمانی اعلام شود که برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، دامنه نوسان حذف شود یا دامنه نوسان ۱۰ درصدی وجود داشته باشد، که بین این دو، گزینه حذف دامنه نوسان را انتخاب میکنم.