تلاش برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات


سخنگوی دولت گفت: متاسفانه عده ای در این سالها تلاش کردند تا به مردم بگویند آن چه که رأی دادید و خواستید میتواند محقق نشود و این پیام بسیار بدی به جامعه است.

علی ربیعی در گفتوگو با ایلنا، در خصوص برخی نگرانیها در رابطه با میزان مشارکت در انتخابات خردادماه گفت: حضور مردم در پای صندوقهای رأی نکته بسیار مهمی است؛ ما نگرانیهایی در این مورد داریم و فکر میکنیم شاید اهمیت انتخابات به خوبی درک نشود و متاسفانه عدهای هم در این سالها تلاش کردند تا بگویند آن چه که رأی دادید و خواستید میتواند محقق نشود و این پیام بسیار بدی به جامعه است.

وی تاکید کرد: من نه به عنوان سخنگوی دولت و دستیار اجتماعی رئیسجمهور، بلکه به عنوان یک کنشگر اجتماعی و کسی که در این ۴۰ سال بودهام و مانند یک پیچک با درخت تنومند انقلاب پیچ خوردهام، میگویم اگر مشارکت بالای ۷۰ درصد نداشته باشیم، دولتی که میآید، در داخل کشور سرمایه اجتماعی ندارد که بتواند کنترل کند و این اتفاق بسیار بد موجب سعادت، رشد و توسعه ما نمی شود؛ از سوی دیگر هم در بیرون کشور ارزیابی خارجیها و قلدری هایشان نسبت به ما افزایش پیدا می کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: نقش مردم از این جهت که برای برگزاری یک انتخابات خوب تمایل نشان دهند بسیار مهم است و فضا را باز میکند که امیدوارم دست اندر کاران ترتیبی اتخاذ کنند همه افراد بتوانند در سبدی که به وجود می آید دیدگاه خودشان را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: امروز آنهایی که درباره مشارکت تصمیم میگیرند و افرادی که برای انتخابات میآیند و میخواهند در معرض قضاوت قرار گیرند اگر طوری رفتار نکنند که نظرات را تامین کنند واقعا جفای بزرگی به امنیت ملی کردهاند. ربیعی در پاسخ به این سوال که عدهای مطرح میکنند اگر ۳۰ درصد از مردم هم در پای صندوقهای رأی حاضر شوند، نظام مشروعیت خودش را به دست آورده؛ آیا این نظریه برای کشوری مانند ایران قابل قبول است، گفت: آنچیزی که من میدانم و مقام معظم رهبری هم همیشه گفتهاند، مشارکت حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی است و این گفته ایشان برای امروز هم نبوده و یک استراتژی است.

وی تاکید کرد: برای ما ملاک مقام معظم رهبری هستند و آقایان دیگر باید به جای بحث بر روی درصد مشارکت، تمهیدات مشارکت حداکثری را فراهم کنند.