با یکی از سهمگین ترین امواج کرونا مواجه هستیم


گروه اجتماعی: وزیر بهداشت ضمن هشدار نسبت به افزایش موارد مثبت کرونا در کشور، گفت: با یکی از سهمگینترین امواج کرونا مواجه هستیم، برای نظام سلامت ایام پرچالشی را میبینم.

سعید نمکی در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن قدردانی از حمایتهای اعضای کمیسیون برای دفاع از بودجه وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: از این مجموعه همراه و ارزشمندی که ما را در طول سال ۹۹ از محبت خود محروم نکردند، قدردانی میکنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه مدیریت و اداره بحث کرونا یکی از نفسگیرترین سالهای اداره حوزه سلامت را برای ما رقم زد، افزود: متأسفانه ارزشمندترین همکارانم را به دلیل سهل انگاری و عادی پنداری عدهای از دست میدهیم و این غصه و رنج بزرگی است.

وی در مورد مدیریت بیماری کرونا، ادامه داد: دانشگاههای علوم پزشکی و کادر بهداشت و درمان به شدت در صحنه خوب حاضر شدند و مدیریتی را اعمال کردند که در تاریخ کشور ثبت خواهد شد؛ ما وارد عرصه جدیدی شدیم و این موج را بسیار سهمگینتر از چیزی میبینم که برخی دوستان میبینند.

نمکی یادآور شد: با توجه به زیرساختهای کشور انگلیس بسیار روشن بود که آمار واقعی تعداد فوتیها در این کشور بسیار بیشتر از آماری بود که رسانهای میشود؛ ما سه پیک کرونا را مدیریت کردیم و کادر بهداشت و درمان حتی یک روز استراحت نکردند و حتی به یک رئیس دانشگاه هم مرخصی ندادم؛ پرسنل با تمام سختیها و مشکلات به وظایف خود به خوبی عمل کردند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: پیش از عید به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی از طریق ویدئوکنفرانس تأکید کردم که تلاش زیادی را برای کنترل کرونای انگلیسی داشته باشند و همه آمادهباش بودند اما متأسفانه در مورد کنترل سفرها کسی به حرف من گوش نداد و امروز با گرفتاری بسیار سنگینی مواجه هستیم.