معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی ابلاغ شد

سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت مالیات حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
با توجه به مقررات جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸میلیون تومان تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای قضات و مشمولان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۷ با توجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصره‌های ۱ و ۲ است، به نظر می‌رسد که با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده ۵۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل است:
نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تا ۹۶ میلیون تومان، ۱۰درصد/نسبت به مازاد ۹۶ میلیون تا ۱۴۴ میلیون تومان، ۱۵درصد/نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تا ۲۱۶ میلیون تومان، ۲۰درصد/نسبت به مازاد ۲۱۶ تا ۲۸۸ میلیون تومان، ۲۵درصد/نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تا ۳۸۴ میلیون تومان، ۳۰درصد/نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان، ۳۵درصد
حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ۱۰درصد خواهد بود. براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون حداکثر ۱۰درصد به‌عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناشده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ۱۰درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد، به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. احکام تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ یادشده تمامی احکام تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶ (اعم از نرخ و...) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم‌الاجراست و درآمد حقوق قضات از نرخ‌های مقرر در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مستثنی گردیده است و درآمد حقوق قضات در سال یادشده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا هفت برابر آن (معادل ۳۳۶ میلیون تومان، مشمول مالیات به نرخ ۱۰درصد و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ ۲۰درصد خواهد بود.)