صنعت نشر در معرض ورشکستگی


مجمع ناشران انقلاب اسلامی از بیاعتنایی به تولید داخلی کاغذ و تخصیص نیافتن ارز برای واردات انتقاد کرد و نسبت به ورشکستگی صنعت نشر هشدار داد. به گزارش ایسنا، در نامه هیئتمدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی خطاب به حسن روحانی، رئیسجمهور، آمده است: کاهش بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی صنعت نشر طبق دستورالعملهای بهداشتی، گرانی بیسابقه نهادههای تولید کتاب اعم از کاغذ، زینک و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم بهتبع مشکلات اقتصادی کشور، صنعت نشر کشور را با افت چشمگیر و بیسابقه تولید، تقاضا و عرضه کتاب روبهرو کرده است. در ادامه آمده است: فارغ از افزایش قیمت جهانی کاغذ و گرانی آن در داخل به دلایل نوسانات ارزی، احتکار، کمفروشی دلالان و همچنین فقدان نظارت صحیح، دولت شما نیز از ابتدای سال جاری، اقدام به حذف ارز حمایتی برای واردات کاغذ کرده است. نیک میدانید که کاغذهایی که به نرخ دولتی و با ارز حمایتی در طول سال ۱۳۹۹ توسط سامانه توزیع کاغذ وزارت ارشاد به ناشران تخصیص مییافت، تماماً متعلق به تخصیصهای ارزی و ثبت سفارشهای سال ۱۳۹۸ بود. اکنون علاوه بر اینکه انبارهای توزیع کاغذهای دولتی خالی است، رهاشدگی بازار نیز فرصت را بر دلالان و مافیای کاغذ، مثل همه این سالها برای افزایش چندبرابری قیمت کاغذ فراهم کرده است.

در ادامه این نامه با اعلام اینکه صنف بزرگ و نجیب نشر کشور بیش از سایر صنوف فرهنگی در مضیقه ورشکستگی و خطر نابودی است آمده است: قیمت کاغذی که در روز مراسم تحلیف شما در مردادماه سال ۱۳۹۲، بهطور میانگین، ۷۰هزار تومان به ازای هربند بود، به حدود ۸۰۰هزار تومان به ازای هر بند در آخرین ماههای دولت شما رسیده است. این در حالی است که تهیه کاغذ با همین قیمت نیز در بازار به سختی امکانپذیر است و ناشران زحمتکش کشور را با وضعیتی نامعلوم و نگرانکننده نسبت به ادامه فعالیتهای خود مواجه کرده و نویسندگان عزیز کشورمان را به انزوا و مضیقه شدید کشانده است. امیدواریم مستحضر باشید که ورشکستگی و تعطیلی صنعت نشر به معنای تضعیف جدی و عمیق جریان تولید علم، دانش و فرهنگ و هنر در کشور خواهد بود.