پیشنهاد حضور یک نماینده مجلس در مذاکرات وین

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مذاکرات وین نباید فرسایشی شود، گفت: فرسایشی شدن مذاکرات فرآیند غلطی است و ما تجربیات تلخی در دوره‌های قبل در این زمینه داشتیم.
وی تاکید کرد: فرسایشی شدن مذاکرات باعث شد تا طرف غربی از مذاکرات سوءاستفاده کند و ما را پشت میز مذاکره معطل نگه دارد لذا نباید اجازه فرسایشی شدن مذاکرات را به طرف غربی داد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: متاسفانه برخی از جریانات و احزاب داخلی کشور هم از فرسایشی شدن مذاکرات سوءاستفاده کردند.
وی با بیان اینکه تیم مذاکره‌کننده ایرانی باید از تجربیات تلخ گذشته در برجام درس بگیرد، اظهار داشت: معتقدم اگر قرار است توافقی در وین صورت گیرد باید یک نماینده از مجلس شورای اسلامی هم در این مذاکرات حضور داشته باشد.
به گزارش میزان، این نماینده مجلس بیان داشت: ما در دوره‌های قبل هم بارها بر روی این موضوع تأکید کردیم، اما متاسفانه فرصتی ایجاد نشد لذا ضرورت دارد یک نماینده در مذاکرات وین حضور پیدا کند.