رشد ١٠٥ درصدی سود عملیاتی بانک صادرات


گروه بانک و بیمه: سود عملیاتی ماهانه بانک صادرات ایران در فروردین ١٤٠٠ با رشد مثبت ١٠٥ درصدی نسبت به فروردین سال ٩٩ و رشد مثبت ٥٠ درصدی نسبت به ماه قبل، به چهار هزار و ٨٢٢ میلیارد ریال رسید.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، این بانک با کسب سود بیش از چهار هزار و ٨٢٢ میلیارد ریالی در فروردین سال جاری روند سودآوری ماهانه خود را سرعت بخشید به نحوی که سود به دست آمده در این ماه در مقایسه با فروردین سال گذشته رشد مثبت ١٠٥ درصدی و نسبت به اسفند سال ٩٩ رشدبیش از ٤٩.٥ درصدی را ثبت کرده است. زیان عملیاتی بانک صادرات ایران در فروردین سال ٩٩ بالغ بر ٨١ هزار میلیارد ریال و سود عملیاتی اسفندماه ١٣٩٩ بانک صادرات ایران سه هزار و ٢٢٥ میلیارد ریال بود.

درآمد تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران طی دوره یک ماهه منتهی به پایان فروردین سال ١٤٠٠ با تمرکز بر عقود مختلف اسلامی از جمله خرید دین، فروش اقساطی و سایر تسهیلات به بیش از ٢٣ هزار میلیارد ریال رسید. این در حالی است که میزان سود سپردههای سرمایهگذاری پرداخت شده طی این دوره به ١٨ هزار و ١٨٢ میلیارد ریال بالغ شد.

اصلاح ساختار مالی بانک صادرات ایران از سال ٩٧ آغاز شده و با تدوین برنامههای مختلف و ایجاد ظرفیتها و قابلیتهای جدید، ارائه محصولات متنوع نوین و تلاش برای کاهش مطالبات غیرجاری برای سودآوری تاکنون ادامه یافته است.

دریافت بخشی از مطالبات از دولت در قالب اوراق خزانه اسلامی و سهام ارزنده بورسی طی سالهای اخیر و تلاش برای جذب منابع ارزان قیمت از طریق ارائه طرحهای راهگشا برای حمایت از بخشهای مختلف تولیدی و اقتصادی، ترکیب بهینه منابع و مصارف، وصول مطالبات و افزایش توانمندیها و توسعه زیرساختهای بانکداری الکترونیک از جمله مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در سالهای اخیر برای برونرفت از زیان بوده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران اخیراً در تبیین برنامههای عملیاتی این بانک برای تداوم این روند در سال ١٤٠٠ از اتخاذ رویکردهای نوین به خدمات بانکداری با ایجاد ١١٠ شعبه نوپدید در میان شعب فعلی بانک خبر داده است.

ادامه اصلاح ساختار مالی و سازمانی به منظور توانمندتر شدن نیروها و افزایش بهرهوری ستاد و صف برای روانتر انجام شدن کارها و افزایش سهم بازار بانک به بالای ١٠ درصد، برنامهریزی برای افزایش منابع تا ٥١٥ هزار میلیارد تومان و تقویت زنجیره تامین مالی برای پاسخگویی به خدمات مورد نیاز مشتریان از دیگر برنامههای بانک صادرات ایران در سال١٤٠٠ عنوان شده است.

همچنین افزایش درآمدهای کارمزدی، افزایش درآمد عملیات ارزی، کاهش بهای تمام شده پول، کار ویژه بر روی مدیریت نقدینگی و رعایت حد مجاز تسهیلات، فروش اموال مازاد، تناسب منابع و مصارف، مدیریت منطقی هزینههای عمومی و اداری، عملیات ارزی شعب خارج از کشور و کاهش مطالبات غیرجاری به عنوان اقدامات اساسی به طور جدی در دستور کار بانک صادرات ایران است.

ایجاد ٩٦٠٠ شغل خانگی با ٤١٠٠ میلیارد ریال تسهیلات بانک صادرات ایران

در خبری دیگر روابطعمومی بانک صادرات ایران اعلام کرد، بانک صادرات ایران در سال گذشته با پرداخت ٤١٠٠ میلیارد ریال وام به راهاندازی ٩٦٠٠ شغل خانگی کمک کرد.

حمایت بانک صادرات ایران از ایجاد مشاغل خانگی سرپرستان خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی با اعطای ٤٢٠٠ میلیارد ریال درسال ٩٩ تداوم یافت و به راهاندازی ٩ هزار و ٦١٥ شغل خانگی برای اقشار واجد شرایط منجر شد.

در این سال معرفیشدگان از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همچون سالهای گذشته از تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران بهرهمند شده و موفق به ایجاد کسب و کارهای نوپا شدند که این اقدام سهم بهسزایی در اشتغالزایی به ویژه در نقاط محروم کشور داشته است.

بانک صادرات ایران با توجه به گستردگی شعب و زیرساختهای موجود، علاوه بر حمایت از راهاندازی مشاغل خانگی، تسهیلات مختلف حمایتی در قالب وامهای ضروری، وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، تسهیلات مسکن اقشار ویژه، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، وامهای حوادث غیرمترقبه، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، زندانیان نیازمند، کمک به اقشار مختلف آسیبدیده از شیوع بیماری کرونا و ... به واجدین شرایط و متقاضیان پرداخت میکند.