برخورد با مفسدان دانه درشت در اولویت


رئیس قوه قضاییه گفت: با فساد فساد گفتن مشکل حل نمیشود، آنچه اطمینانبخش است این است که مفسد و مجرم به کیفر عمل خود برسند و بستر فسادزا نیز اصلاح شود.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نهاد تقنین باید قوانینی را تصویب کند که منافذ فساد را بر روی سوداگران و سوءاستفاده کنندگان ببندد و دستگاههای اجرایی نیز باید تلاش کنند با اصلاح برخی روشها، بسترهای فسادزا را از بین ببرند و دستگاه قضایی نیز مأمور مبارزه جدی با فساد است.

وی گفت: قوه قضاییه پیش از دوره تحول اقدامات خوبی در مبارزه با فساد داشته، اما فضا و شرایطی که حاکم بود، شرایط خاصی بود.رئیسی افزود: در آن مقطع هرکسی از مسئول و غیرمسئول یک موضوع یا مورد فساد را مطرح میکرد که مبالغی گم شده یا افرادی را معرفی میکردند و دولتی نسبت به دولت قبل یا مسئولی نسبت به مسئول قبل و یا رسانهها، پروندهها و موضوعات مختلفی را مطرح میکردند که برای مردم دغدغه ذهنی ایجاد میکرد.

وی ادامه داد: دشمنان هم بر این آتش میدمیدند و فضا را به گونهای کرده بودند که برای مردم این سوال جدی ایجاد شده بود که چرا با مفاسد برخورد نمیشود یا چرا ما مطلع نمیشویم.رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: امروز اگر کسی مدعی است از بروز فسادی اطلاع دارد حتما آن را اعلام کند، دستگاه قضایی مصمم و با اراده جدی آن را پیگیری خواهد کرد و فضای دمیدن به فساد به فضای مبارزه با فساد تبدیل شده است.رئیسی برخورد بدون تبعیض با فساد را مورد تاکید قرار داد و گفت: در مبارزه با فساد نباید توجه داشت که فرد مفسد یا متخلف به چه کسی و کدام جریان و حزب وابسته است.

وی اولیتبندی در مقابله با مفاسد در برخورد با دانهدرشتها را مسئله مهم در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی دانست و گفت: با موضوعات خرد و جزئی هم باید برخورد کرد، اما موارد کلان و دانهدرشتها باید در اولویت قرار داشته باشند.شفافیت در رسیدگی به پروندههای اقتصادی دیگر شاخصههای مورد تأکید رئیس دستگاه قضا برای امیدبخشی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بود و رئیسی تأکید کرد که با قطعی شدن آرای دادگاهها باید این آرا به اطلاع مردم برسد چرا که در موفقیت مبارزه با فساد اثر خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه به همکاران خود توصیه کرد که در مبارزه با فساد مراقب باشند افراط و تفریط نکنند و مطلقاً به کسی ظلم نشود چرا که برکت کار را از بین میبرد.رئیسی بر لزوم برخورد شجاعانه با پروندههای فساد تأکید کرد و گفت: قضات و ناظران و بازرسان نباید تحت تأثیر کسی قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه شرط دیگر موفقیت در مبارزه با فساد را خشکاندن ریشههای فساد عنوان کرد و گفت: اگر ریشه فساد خشک نشود هروز شاهد تولید یک پرونده قضایی خواهیم بود.وی به برخی ریشههای فساد اشاره کرد و گفت: سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی میشود و امروز شاهد هستیم که برای همین ارزهای ۴۲۰۰ تومانی دهها پرونده تشکیل شده و به دهها پرونده رسیدگی و برای آنها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است.

رئیسی پرداخت تسهیلات بانکی بدون اعتبارسنجی و تأمین وثایق را از دیگر مشکلاتی دانست که موجب تشکیل پروندههای زیادی در دستگاه قضایی شده و گفت: اینکه به یک فردی تسهیلات داده شود که اعتبار سرمایه و صلاحیت او برای دریافت تسهیلات بررسی نشده و وثیقه و پشتوانه مالی هم ندارد این یک اشکال ساختاری است که باید برطرف شود.وی از واگذاریهای مسئلهدار هم به عنوان نمونهای دیگری از اشکالات ساختاری یاد کرد و گفت: واگذاریهایی در کشور شده که خوب بوده، اما برخی بنگاههای تولیدی و اقتصادی به دلیل معیوب بودن روند واگذاریها تعطیل شدهاند و این مسئله به نظام تولید آسیب زده که باید این روند این واگذاریها نیز تغییر کند.

رئیس دستگاه قضا راه پیشگیری از بروز فساد را اصلاح
بسترهای فسادزا و تخصصی دانستن روند مبارزه با فساد را از دیگرمسائل مورد توجه برای دستاندرکاران امر دانست
و گفت: ضابطین قضایی باید آموزش ببینند و بر کار آنها نیز نظارت شود تا گزارشهای خود را متقن و کارشناسی ارائه دهند تا کار قاضی آسانتر شود.

رئیسی در واکنش به اظهارات یکی از همکاران دستگاه قضا برای اعطای برخی امتیازات به محکومان جرایم اقتصادی تاکید کرد: محکومان جرایم اقتصادی هیچ ویژگی ممتازی نسبت به سایر محکومان ندارند و باید دقیقاً مانند دیگر محکومان با آنها برخورد شود.

وی از تلاشهای صورت گرفته برای اعاده ۹۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال و بانکها در رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی تقدیر کرد و این کار را موجب افزایش امید و اعتماد مردم دانست.رئیس قوه قضاییه در خصوص محکومین اقتصادی که به خارج از کشور متواری شدند گفت: این افراد حتما نباید نقطه امن داشته باشند و باید با همکاری نیروی انتظامی و پلیس بین الملل به کشور بازگردانده شوندکسانی که بیتالمال به یغما برده و به حقوق مردم تجاوز کردهاند بدانند که این مسئله مشمول مرور زمان نمیشود.

رئیس دستگاه قضا در خصوص قاچاق کالا نیز تأکید کرد: قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته یکی از موانع تولید است و دستگاههای امنیتی و انتظامی باید در راستای حمایت از تولید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند.رئیسی بر همین اساس به ضابطان قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی تأکید کرد: شبکههای قاچاق را شناسایی کرده و تحویل دستگاههای قضایی و دادگاهها بدهند تا با قاطعیت با آنها برخورد شوند.وی بر لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه با پولشویی در استانها برای جلوگیری از جابجایی پروندهها و اطاله دادرسی تأکید کرد و به بانکها نیز هشدار داد که وظیفه دارند برابر قانون گزارشهای مربوط به پولشویی را به موقع به مراجع قضایی ارائه کنند و تأکید کرد اگر به این وظیفه قانونی عمل نکنند کوتاهی آنها به هیچ وجه پذیرفته نیست.

وی گفت: باید یک خط ارتباطی روشن از طریق وزارت خارجه در بخشهای حقوقی و قضایی برای همکاری با قضات ایجاد شود تا مباحث مرتبط با پروندههای شرکتهای خارجی که هویت آنها برای قاضی روشن نیست ایجاد شود. رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم فعال شدن سامانههای مورد نیاز دستگاهها تأکید کرد و متذکر شد هرچه این سامانهها فعالتر باشند موجب شفافیت بیشتر میشود و از تولید پروندههای قضایی پیشگیری میکند. وی با تأکید بر تقویت امکانات و تجهیزات مورد نیاز مجتمعهای قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به دستاندرکاران امر مبارزه با فساد توصیه کرد کار خود را با قدرت ادامه دهند تا موجب شادمانی و رضایت قلبی و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا شوند.