تخلیه جیب مردم به نفع راست و چپ


نامزد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه تا امروز جیب مردم به نفع جناحهای راست و چپ تخلیه شده گفت: ۵ هزار نفر از فرزندان مسئولان کشور در آمریکا سکونت دارند و دلارهای مردم را بردند و فکر میکنند که زندگی میکنند اما من مطمئنم که آنها خفت دنیا و آخرت را با خود و پدرانشان حمل میکنند.

محمد غرضی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه معیشت مردم دچار گرفتاری است و نباید به این صورت باشد گفت: دولت نباید دست در جیب فقرا کند. نباید اموال مردم را به باطل از بین ببرند. وی ادامه داد: مجلس از مشروطه تا امروز با شعار معیشت ملت روی کار آمده اما کاری برای ملت نکرده است. معمولا زمانی که صاحبان امتیاز به یکدیگر نزدیک میشوند، به فکر مردم نیستند.

نامزد ریاست جمهوری افزود: از سال ۱۳۶۰ تا اواسط دهه ۷۵ درآمد متوسط دولت ۱۰ میلیارد دلار در سال بود و آن دورهها چیزی که مورد توجه مردم بود، تورم بود اما به گونهای که نان مردم از سفره جمع شود، نبود. از سال ۷۶ تا ۸۴ درآمد دولت ۲۰ میلیارد دلار بوده و از ۸۴ تا امروز درآمد سالانه ۷۵ میلیارد دلار بوده است که هیچ یک از این درآمدها به سفره و معیشت مردم کمک نکرده و به دستگاههای رانتخوار داده شده است.

وی اضافه کرد: اوایل دهه ۸۰، دلار هزار تومان بود و کارگران ۴۰۰ هزار تومان حقوق میگرفتند. از اواسط سال ۱۳۸۵ که درآمد دولت چندین برابر شد، حقوق کارگران ۱۵۰ دلار شد. با وجود اینکه درآمد دولت افزایش یافت اما سفره کارگران که بیشتر حقوقگیران مملکت هستند، کاهش یافت. من به عنوان شخصی ۸۰ ساله که ۷۰ سال از حقوق عامه حمایت کردم، قصد دفاع از حقوق مردم را دارم. بنابراین به عنوان یک وظیفه و مطلع از وضعیت کشور، برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام میکنم.

غرضی با تأکید بر اینکه دولت، قوه قضاییه، تشکیلات مجلس همه دستگاههای رانتخوار هستند، گفت: علت اصلی رانتخواری این است که قوانین جایی برای مدیران باز میکند تا رانتخواری صورت بگیرد. امروز پنج نوع نرخ ارز داریم که همه اینها موجب ایجاد رانت میشود چون مردم باید حوائج خود را با نرخ آزاد بخرند. بر همین اساس زندانها مملو از مدیران متخلف و رانتخوار است. به محض اینکه نرخ چند ارزی برداشته شود، این رانتخواری از بین خواهد رفت و مابهالتفاوت به جیب مردم میرود.