ضرورت شفاف سازی بودجه صداوسیما


وزیر ارتباطات با انتقاد از مصوبه مجلس در تخصیص ۱۵۰۰ میلیارد تومان به فعالان فضای مجازی صداوسیما گفت: این هزینه معادل ۵۰ درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه است، در حالی که هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد و نتیجهاش مشخص نیست.به گزارش ایسنا، محمدجواد آذریجهرمی ادامه داد: کل بودجه تخصیصیافته به وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۹، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و کل توسعه اقتصاد دیجیتال ۱۴۰ میلیارد تومان است. اگر قرار نیست پولی به صداوسیما داده شود، پس هزینه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که به فعالان فضای مجازی صداوسیما اختصاص یافته، برای کدام بخش است؟ البته این هزینه تخصیصیافته است و شاید صداوسیما موفق به دریافت ۱۵۰۰ میلیارد تومان نشود، اما معادل ۵۰ درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه کل زیرساختها و مطالبات در بخشهای فضایی، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و توسعه روستایی است. وی با بیان اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای صداوسیما در نظر گرفته شده که بهعنوان یک سازمان نامربوط، قانونی هم برایش وجود ندارد، افزود: اگر قانون وجود دارد که صداوسیما با چه مکانیزمی این ۱۵۰۰ میلیارد را میخواهد به بخش خصوصی بدهد، باید اعلام شود ضوابط آن چیست؟ کمیسیون تنظیم مقررات ساترا وظیفهاش توانمندسازی نیست، وظیفهاش تنظیم مقررات و نظارت بر اجراست. اجرا وظیفه وزارت ارشاد، وزارت ورزش جوانان و سازمان تبلیغات و بخشهای دیگر است که ماموریتهای اجرایی دارند. وی با بیان اینکه صداوسیما ظرفیت چنین کاری را ندارد، گفت: این بودجه به چه شکلی میخواهد هزینه شود؟ جزو منابع قابل بخشش است؟ به صورت وام قرار است اختصاص یابد؟ ضابطه آن چیست؟ اینها همه نیازمند آییننامه بودجه است. ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای حوزه تولید محتوای فضای مجازی اختصاص یافته که قرار است به بخش خصوصی داده شود، اما مکانیزمش چیست؟ در کجای قانون ذکر شده است؟ هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد و نتیجهاش مشخص نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ما از قانونمند کردن، نظارت داشتن و برخورد با مصادیق فساد در فضای مجازی استقبال میکنیم و این کار ضرورت دارد.