نمایندگان تازه کار باعث تخلفات بودجه ای


رئیس دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: اگر جهتگیری در تغییرات شخصی یا حوزهای باشد و یا به نفع اشخاص حقوقی خاص باشد، حتما باید مواخذه شود.

احمد توکلی در گفتوگو با ایلنا درباره مباحث اخیر پیرامون وقوع برخی تغییرات در جداول لایحه بودجه توسط رئیس مجلس گفت: تهیه و تنظیم بودجه در دولت انجام میشود و بعد به مجلس میآید و رسیدگی و تصویب در آنجا صورت میگیرد. در طول این مسیر از تهیه تا تصویب، قواعد بودجهریزی تقریبا بهطور کامل رعایت نمیشود و قوانین را نقض میکنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بحث بودجه، همیشه باید یک قانون از پیش وجود داشته باشد و برای آن تکالیف که در قانون در نظر گرفته شده، پول درنظر بگیرند. اما این وجود ندارد، در نتیجه مجبور میشوند در روند تنظیم و تصویب بودجه «قانونگذاری» کنند. وی افزود: این کار خلاف قانونگذاری است که در حین رسیدگی به بودجه قانونگذاری کنند. این روش اقتصاد ملی را متزلزل میکند و ثبات روانی را از بین میبرد. این کار را هم دولتها و هم مجالس انجام میدهند.

توکلی درباره چرایی وجود این روند نادرست، ابراز داشت: علت این است که اولا زمان رسیدگی بسیار کوتاه است و در عمل نمیرسند که بخواهند دقیق شوند. از سوی دیگر برخی افراد تجربه کافی ندارند، افرادی که امسال در کمیسیون تلفیق بودند از ۴۴ نفر عضو تقریبا ۳۴ نفرشان هیچ سابقه بودجهریزی نداشتند. خب این چقدر کار را سخت میکند؟ زمانی که این شرایط وجود دارد خود به خود تخلفات به وجود میآید.

نماینده اسبق تهران درخصوص تغییرات مورد ادعای نمایندگان پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: با مواردی که اشاره کردم انجام تغییرات مسبوق به سابقه است اما اگر جهتگیری در تغییرات شخصی یا حوزهای باشد و یا به نفع اشخاص حقوقی خاص باشد، حتما باید مواخذه شود.

رئیس هیات مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: نادران به صورت مجازی در جلسه هیات مدیره دیدهبان حضور پیدا کرد و توضیحاتی را ارائه داد. اگر ظلم مرتکب شده باشد، حتی اگر نادران باشد پیگیری میکنیم اما اگر روشن شود تخلف و کوتاهی کرده، ناچار بوده و تقصیر نداشته در این مواردی که شبههناک هستند و قطعیت وجود ندارد که تغییرات ایجاد شده، یقهشان را نمیگیریم. توکلی در مورد توضیحات نادران گفت: در این رابطه حرف نهایی را نزدم به این علت که حرف مخالفین را نشنیدم. فقط به ایشان گفتم قبل از اینکه دعوا بالا بگیرد تا فرصت هست حرفهای خود را در محضر مردم بیان کنند. این نامهای که مخالفین نوشتند را بردارند و در صحن علنی توضیح بدهند که پاسخ هر کدام از موارد چیست، اگر قانع شدند که هیچ، اگر قانع نشدند، سند بیاورند؛ به این علت که مخالفین هم تاکنون حرفهای کلی زدهاند. در صورت ارائه سند هم کمیسیون اصل نود رسیدگی کند و هم ما رسیدگی خواهیم کرد. ما تاکنون نشان دادیم که رودربایستی با کسی نداریم.