خطر شکاف اجتماعی گریبانگیر مردم


وزیر راه سابق دولت روحانی گفت: در سطح دنیا گفتمان نرم دارد افزایش پیدا می کند؛ در داخل ایران هم در مشروعیت گفتمان سخت تزلزل ایجاد شده است.

عباس آخوندی در گفت و گو با ایسنا اسم گفتمان انقلابی گری را گفتمان قدرت سخت گذاشت و گفت: قدرت سخت می خواهد همه چیز را با یک معیار بسنجد و آن هم زور نظامی است.

آخوندی دولت یازدهم را در حوزه امنیت بین المللی دارای یک نظریه روشن دانست و خاطرنشان کرد: بزرگ ترین مشکل دولت این بود که در حوزه های دیگر فاقد نظریه بود. در همان زمان باید بحث FATF را پیگیری می کرد. برجام مثل وجود یک سنگ در جاده خاکی بود؛ اما برای حرکت کردن در آن مسیر بقیه سنگ ها را هم باید کنار گذاشته می شد.

وی ادامه داد: دولت آن سنگ بزرگ امنیتی را برداشت اما بقیه سنگ ها را ندید. بعد فهمید FATF هم هست. لذا، یک مانع را برطرف کرد، اما بقیه موانع باقی ماند.

این فعال سیاسی با طرح این موضوع که "باید از شخصیت محوری فاصله گرفت وبه گفتمان محوری وارد شد"، یادآور شد: دولت بعدی باید برنامه جامعی برای خارج کردن ایران از تنگناهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی داشته باشد. شکاف اجتماعی تا خانه های مردم هم رفته است. هر کسی که کاندیدا می شود باید رویکرد و گفتمان روشنی برای پر کردن این شکافها و خلق سرمایه اجتماعی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ایران در معرض خطر است گفت: باید ایران را به عنوان مسئله اصلی قرار دهیم. این ایران جنبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی دارد. باید حول و حوش مسئله ایران گفتمان بسازیم.

وی ادامه داد: حرف زیبا زدن و نپذیرفتن ملزوماتش کاری پیش نمی برد و فقط اعتماد عمومی را از بین می برد.

آخوندی در واکنش به اعلام حضور برخی نظامیان برای رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری گفت: دولت نظامی دولتی نیست که در راسش یک نظامی حضور پیدا کند؛ بلکه دولتی است که منطقش نظامی است. دولت نهم و دهم نظامی بود یا خیر؟ به ظاهر نظامی نبود اما از هر دولت نظامی، نظامی تر بود. حتی نحوه فاصله گرفتنش از نظامی ها هم تاکتیکی نظامی بود و مبتینی بر آرای عمومی و نظرمردم نبود.