بانک صادرات ایران بانک عامل نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم


بیست و هشتمین نمایشگاه قرآن کریم ١١ تا ٢٠ اردیبهشت ماه سال جاری با عاملیت و حمایت بانک صادرات ایران به صورت مجازی برگزار میشود.

بیست و هشتمین نمایشگاه قرآن در دو بخش فروش محصولات قرآنی در حوزه کتاب و نشر و بخش محتوایی ١١ تا ٢٠ اردیبهشت ماه سال جاری به مدت ١٠ روز به صورت مجازی با شعار «قرآن کتاب رشد و رویش» برگزار میشود و بانک صادرات ایران بانک عامل این نمایشگاه در بسترسازی خدمات بانکداری الکترونیک و غیرحضوری است.

به گفته عبدالهادی فقهیزاده، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون بیش از هزار ناشر و موسسه برای حضور در بیست و هشتمین نمایشگاه مجازی قرآن کریم اعلام آمادگی کردهاند که ٥٤٥ ناشر در بخش فروشگاهی و ٤٥٠ موسسه فرهنگی و دینی قرآنی هستند.

به گفته وی نمایشگاه مجازی قرآن در دو بخش عمده فروشگاهی و محتوایی برپا خواهد شد. بخش فروشگاهی این نمایشگاه از سه حوزه مکتوبات قرآنی تشکیل شده است. حوزه اول حوزه قرآن کریم به معنای عام، حوزه دوم حوزه دین با همه ابعاد و شاخهها و حوزه سوم حوزه آثار و منابع مکتوب دفاع مقدس و مقاومت است. در بخش فروشگاهی عمدتاً بر روی فروش محصولات مکتوب تمرکز شده و محصولات نرمافزاری نیز در حد بسیار محدودی ارائه شده است. فقهیزاده با اشاره به اینکه برای ارسال خریدهای متقاضیان هماهنگیهای لازم با شرکت پست جمهوری اسلامی صورت گرفته ، گفت: امسال بانک صادرات ایران همچون سال ۹۸ به عنوان حامی نمایشگاه همراه ما خواهد بود، با اتکا به حمایتهایی که توانستهایم جذب کنیم، با همکاری بانک صادرات ایران به حدود ۱۲ هزار فعال قرآنی بن خرید و تسهیلات اختصاص خواهیم داد. بانک صادرات ایران به عنوان بانک عامل و حامی بیست و هشتمین نمایشگاه قرآن کریم که در سال جاری به صورت مجازی برگزار میشود، تجربه عاملیت و بسترسازی خدمات بانکداری الکترونیک نمایشگاه قرآنکریم در سال ٩٨ و حمایت از اولین نمایشگاه بینالمللی مجازی کتاب تهران در سال ٩٩ را نیز دارد.