ادامه گفت و گوهای برجامی از جمعه آینده


جلسه کمیسیون مشترک که با حضور هیأتهای ایران و گروه ۱+۴ در وین از سر گرفته شده بود، پایان یافت و شرکت کنندگان تصمیم گرفتند گفت و گوها از جمعه آینده پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، حاضران در این جلسه آخرین وضعیت رایزنیهای کارگروههای کارشناسی در حوزههای لغو تحریم، هستهای و ترتیبات اجرایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.مقرر شد پس از این جلسه هیأتها به پایتختها بازگردند و گفتوگوها بار دیگر از جمعه آینده پی گرفته شود. گفتنی است با توجه به تصمیم قبلی کمیسیون در خصوص تسریع روند رایزنیها، گفتوگوهای این هفته در قالب های دوجانبه یا چندجانبه به شکل فشرده ادامه یافت و طرفها تلاش کردند تا اختلاف نظرات در خصوص متون را به حداقل برسانند. طرفها توافق دارند که در دور آینده گفت وگوها باید کار با سرعت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.