بازگشت اقتصاد به مسیر تعادل و شکوفایی


رییس جمهوری با بیان اینکه تهیه و تامین واکسن اولویت اصلی برنامههای دولت است، گفت: دولت با اختصاص ارز لازم، مشکل تامین منابع را برای خرید و واردات واکسن حل کرده است.

به گزارش ایرنا دویست و بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد و در ابتدای جلسه اقدامات انجام شده برای تامین اعتبار ریالی و ارزی تامین و خرید واکسن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سرعت بخشیدن در تولید و واردات واکسن، تسریع در تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از سوی بانک مرکزی، هماهنگی میان دستگاه های مختلف در داخل و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور برای تسهیل واردات و استفاده وزارت بهداشت و درمان از ظرفیت بخش خصوصی برای واردات واکسن از جمله موضوعات مورد بحث درخصوص تامین واکسن بود.

رییس جمهوری با تاکید بر اولویت تهیه و تامین واکسن در برنامههای دولت گفت: مقابله با کرونا در گرو دو اصل رعایت دستورالعملها و واکسیناسیون است. همانطور که رعایت دستورالعملها وظیفه همه اقشار مردم است، دولت نیز تامین و ساخت واکسن را به عنوان اصل اول همه فعالیتهای خود تعیین کرده است. روحانی ادامه داد: دولت با اختصاص ارز لازم مشکل تامین منابع را برای خرید و واردات واکسن، حل کرده و از این نظر هیچ یک از دستگاههای ذیربط نباید اجازه دهند تامین فوری واکسن در پیچ و خم مراحل اداری معطل شود و واکسن لازم طبق اولویتهای تعیین شده، در اختیار گروههای مختلف جامعه قرار گیرد. به دنبال تزریق به کادر درمان، افراد در گروههای سنی بیش از ۶۵ سال و افراد با بیماریهای زمینهای در اولویت ارائه خدمات قرار میگیرند. گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت با توجه به تحولات مورد انتظار پیش رو، موضوع بعدی جلسه بود و استفاده از شرایط مساعد برای تعادل در بازار و واقعی شدن نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رییس جمهوری با تاکید بر شکست دشمن در جنگ اقتصادی و اذعان آنان به بینتیجه بودن سیاست فشار حداکثری گفت: با شکست دشمن در جنگ اقتصادی و نزدیک شدن به آستانه رفع تحریمها با توجه به مذاکرات اخیر، میتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور به مسیر تعادل و شکوفایی سالهای ۹۳ تا ۹۶ بازگردد.