پیک چهارم کرونا در مرحله سرازیری


وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حال پشت سر گذاشتن پیک چهارم کرونا در کشور هستیم، گفت: علیرغم همه فشارهایی که ویروس موتاسیون یافته آورد در مرحله سرازیری این قلههای رو به صعود هستیم.

دکتر سعید نمکی گفت: امروز در مرحلهای هستیم که خوشبختانه علیرغم همه فشارهایی که ویروس موتاسیون یافته آورد در مرحله سرازیری این قلههای رو به صعود هستیم و با چند مکانیزم که قبلا اعلام کردم پیش میرویم. میدانید که ویروس انگلیسی در عرض دو هفته توانست اروپا را فلج کند و ما کشور پرقدرت سرمایهداری در اروپا و آمریکای شمالی نداشتیم که بیماران پشت در بیمارستانها سرگردان نشوند. ما به همکارانمان به مردم قول دادیم که اجازه نمیدهیم که بیماری پشت در بیمارستانها سرگردان شود یا دارویی در شهرستانهای ما و دورترین نقاط ما برای درمان بیماری به دست مردم نرسد.

وزیر بهداشت گفت: بر این اساس اولین گامی که برداشتیم، این بود که عملهای الکتیو را تعطیل کردیم تا مبادا منجر به کمبود تخت شود. بلافاصله در همین دوره کوتاه ۶۶ اکسیژنساز به بیمارستانها رساندیم. بلافاصله درمان سرپایی را به صورت گسترده شروع کردیم و کلینیکهای سرپایی را با داروهای ضدویرس فعال کردیم تا سربار بیمار به بیمارستانها را کاهش دهیم. همچنین کمیتههای ترخیص را راه انداختیم تا بیمارانی که حال نسبتا خوشتری دارند، ترخیص شوند. نیروهای مسلح به ویژه عزیزانمان در سپاه و ارتش برای راهاندازی بیمارستانهای صحرایی در کنار ما قرار گرفتند که خوشبختانه تاکنون نیاز نشده اما دلگرمی بود و نهایتا با لطف و مرحمت الهی در این شرایط داریم پیک چهارم را با سرافرازی مانند سه پیک قبلی داریم پشت سر میگذاریم.

نمکی گفت: در این پیک گرچه ویروس کشندهتر و مهاجمتر بود، اما با همه این اوصاف ما ۲.۵ برابر میزان بستری پیک سوم، بیمار بستری داشتیم، اما مرگ و میرها گرچه یکی هم برای ما زیاد بود اما به نسبت سرپایی و بستری، نصف پیک قبلی بود. علیرغم همه قدرت سرایت و کشندگی ویروس، اینها دستاوردهای بزرگی در جمهوری اسلامی است.