كرونا چه بزرگاني را با خود برد

به همين دو، سه روز بنگريد. كرونا، يك سياستمدار مبارز آرمانخواه را با خود مي‌برد، با اختلاف چند ساعت يك استاد نامدار محيط زيست و ژنتيك گياهي بهزاد قره‌ياضي بر اثر كوويد19 جان به جان آفرين تسليم مي‌كند و هنوز در ماتم اين عزيزان نشسته‌اي كه بانگ برمي‌آيد مرد مدارا، مرد هنر و كسي كه عمري را در خدمت فرهنگ كشور گذرانده يعني علي مرادخاني نيز با كوويد19 ملاقات كرده است، به كما رفته و مي‌داني كه اين يعني پايان زندگي آن مرد بزرگ.
چرا كرونا چنين عرصه را بازيافته است چرا اين ويروس در كمين بزرگان ما نشسته است چرا جان‌هاي شيفته اين كشور را اينچنين به كالسكه مرگ كرونا سوار مي‌كنيم تا به گورستان ببرند.
سه تني كه نام بردم خوراك 48 ساعت كوويد19 بودند وگرنه از آغاز، اين ويروس بسياري از عزيزان ما را با خود برده است. كساني كه ثروت اين مملكت بودند. مي‌پرسيد چرا ثروت؟ از ديد صرف اقتصادي كه نگاه كنيم بودجه بسياري صرف اين عزيزان شده بود كه به رشد و بالندگي امروز برسند و در خدمت سازندگي كشور برآيند، گرچه ما آنان را نه با قيمت اقتصادي بلكه با ارزش انساني‌شان مي‌سنجيم و با چنين ارزشي آنان را از كل معادن طلاي دنيا باارزش‌تر مي‌دانيم.
بر اين مقدمه به اين جهت پاي فشردم كه از مسوولان بهداشت كشور بپرسم آيا از عمل خود در مبارزه با ويروس كرونا رضايت دارند؟ آيا از نحوه واكسن‌رساني به مردم ايران، خودشان مي‌توانند دفاع كنند؟
آيا اگر با دقت جامعه را در مقابل كوويد19 واكسينه مي‌كردند عزيزاني كه در آغاز نوشته نام‌شان را بردم زنده نبودند؟
گرچه اكنون دير است، ولي تا ديرتر نشده است بياييد تلاش كنيد كه هر چه زودتر مردم را واكسينه كنيد، چراكه مهم‌ترين كار براي جلوگيري از كرونا همين واكسينه كردن مردم است. اگر كشورهاي فروشنده در ارسال اهمال مي‌كنند بايد به آنان فشار بياوريم، چراكه در برابر مردم مسووليم و البته از توليدكنندگان داخلي نيز بايد بخواهيم به سرعت عمل خود بيفزايند، مردم از شما مي‌خواهند به ويروس كرونا فرصت تازه ندهيد.