تکذیب شایعات علیه وزیر نیرو

2 و 6
سرزمین خودرو ایرانیان