قاصدک 24

غلبه واکسن کووبرکت بر کرونای هندی

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران از تاثیر چندین برابری واکسن کوو ایران برکت در برابر کرونای دلتا خبر داد.اصغر عبدلی گفت  اثربخشی واکسن برکت روی واریانت‌ ویروس دلتا کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد سرم افرادی که در فاز یک و دو واکسن کوو ایران برکت شرکت و واکسن دریافت کرده بودند، دارای آنتی‌بادی به میزان موثری در برابر کرونای دلتاست. او گفت: پیش از این هم اثر خنثی سازی این واکسن روی واریانت انگلیسی و واریانت آفریقای جنوبی ثابت شده بود. مشاهده کردیم که واکسن برای خنثی سازی این واریانت به اندازه کافی قدرت دارد.