نشانه های مهار تورم پس از اوج‌گیری بی سابقه

مرکز آمار ایران با اعلام نرخ تورم آبان 1400 از کاهش امیدوارکننده نرخ تورم خبر داد. به این ترتیب با کاهش همزمان نرخ های تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه به نظر می رسد که اقتصاد کشور در مسیر روند تورم نزولی قرار گرفته است. اگرچه همچنان سطح تورم بسیار بالاست و معیشت خانوارها به شدت در معرض فشار است.براساس گزارش مرکز آمار، در آبان ماه، شاخص قیمت ها نسبت به مهرماه 2.5 درصد افزایش یافت که نشان دهنده کاهش نرخ تورم ماهانه از 3.7 به 2.5 درصد است. نرخ تورم نقطه به نقطه که وضعیت قیمت ها در آبان امسال با آبان سال قبل را مقایسه می کند به 35.7 درصد رسید که نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه که 39.2 درصد بود، افت قابل توجهی را نشان می دهد. همچنین نرخ تورم سالانه که میانگین شاخص قیمت ها در یک سال منتهی به آبان امسال نسبت به یک سال منتهی به آبان سال گذشته است به 44.4 درصد رسید که نسبت به همین نرخ در مهرماه که 45.4 درصد بود یک واحد درصد کاهش یافته است.به این ترتیب نرخ تورم در روند نزولی قرار گرفته است، اگرچه همچنان نرخ تورم خوراکی ها و نرخ تورم دهک های پایین بالاتر از میانگین تورم است. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه خوراکی ها در آبان ماه 3.1 درصد است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالاهای خوراکی به ترتیب 46.4 و 59.6 درصد است که به مراتب نسبت به نرخ تورم بالاتر است. به نظر می رسد بیشترین عامل کاهش نرخ تورم را باید در افت تورم بخش مسکن دانست.