کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل در صدر

مرکز آمار، گزارش نرخ تورم استان‌های کشور در آبان‌ماه را اعلام کرد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه آبان‌ماه در ۱۴ استان کمتر از تورم میانگین کل کشور است.
براساس این گزارش نرخ تورم ماهانه آبان‌ماه ۲.۵ درصد شد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد و اردبیل با پنج درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به کرمان با ۱.۴ درصد افزایش است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای کشور ۳۵.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به کهگیلویه‌وبویراحمد با ۴۶.۵ درصد و کمترین آن مربوط به سیستان‌وبلوچستان با ٢٧.٩ درصد است.
 نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به آبان‌ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۴.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به ایلام با ۵۲.۲ درصد و کمترین آن مربوط به قم با ۴۰ درصد است.

خانوارهای شهری قم کمترین نرخ تورم سالیانه را داشتند


براساس این گزارش در آبان‌ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به اردبیل با ۵.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کرمان با ١.۴ درصد افزایش است. تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای شهری کشور ۳۵.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری مربوط به زنجان با ۴٣.٧ درصد و کمترین آن مربوط به سیستان‌وبلوچستان با ٢۶.۶ درصد است.
نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به آبان‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۳.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به ایلام با ۵١.٤ درصد و  کمترین آن  مربوط به استان قم با ۴۰ درصد است.

روستاییان همدان کمترین رشد نرخ تورم را ثبت کردند
در آبان‌ماه امسال، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به کهگیلویه‌وبویراحمد با ۶.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به قزوین با ٠.٩ درصد افزایش است.
تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای روستایی ۳۷.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به کهگیلویه‌وبویراحمد با ۵٢.٩ درصد و کمترین آن مربوط به همدان با ٢۶.۶ درصد است.  نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به آبان‌ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۸.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به ایلام با ۵۵.٧ درصد و کمترین آن مربوط به سیستان‌وبلوچستان با ۴١.٩ درصد است.