اعضای هیات امنا یا ابزار تسویه‌ حساب؟

مجید ابهری آسیب شناس در شرایط حاضر اکثــریت نهادهای علمــی و تخصصی در کشمکش‌های سیاسی و جناحی، اهداف و مقاصد خود را گُم کرده و در غبار سیاست‌زدگی سرگشته شده‌اند. در این میان تنها نکته‌ای که مورد توجه نبوده و در محاق قرار گرفته‌اند، منافع نهادهای متبوع و سرنوشت احاد حاضر در این اماکن علمی است. از جمله این نهاد‌ موضوع اعضای هیات امنا دانشگاه‌هاست که اخیر تغییراتی در یکی از آنها که از قضا دانشگاهی الگو برای سایر نهادهای مشابه بوده و دارای اهمیت به‌سزایی است، رخ داده است. انتخاب یا انتصاب اعضای هیات علمی برای هیات امنا دانشگاه تهران در شرایطی حاشیه برانگیز شده که به‌جای اعضای حقیقی حذف شده یعنی آقایان: عارف، همتی، حناچی، ظریف، مصلی‌نژاد و زنگنه که اعضای حقیقی بودند، دونفر یعنی آقایان یعنی محمدباقر قالیباف و علیرضا زاکانی به عنوان رئیس مجلس و شهردار تهران برگزیده شده‌اند. این جابه‌جایی با اعتراض برخی از چهره‌ها ‌روبه‌رو شده و مورد اعتراض مردم در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است که این آقایان چه زمانی آزادی در اختیار دارند که می‌توانند وظایف خود را به دانشگاه تهران انجام بدهند. لازم است عزیزان به این نکته مهم و ضروری توجه ویژه نمایند: که در بند (ج) قانون هیات امنا دانشگاه تهران تصریح شده که اعضا باید ازشخصیت‌های علمی، فرهنگی یا اجتماعی؛ محلی و کشوری باشند که بتوانند نقش موثری در رشد وپیشرفت موسسه مزبور (دانشگاه تهران) داشته باشند. برخی به جایگاه علمی و تخصصی این آقایان ایراد داشته که در پاسخ به آنها باید گفته شود آقای قالیباف دانشیار دانشگاه بوده و بیش از ۱۵سال در کنار مشاغل اجرایی خود به تدریس مشغول بوده است، دکتر زاکانی نیز به همین ترتیب مسئولیت تدریس رابرعهده  دارد. متاسفانه در اساسنامه خط و خطوط سیاسی پیش بینی نشده و عیب اصلی از اینجا شروع می‌شود. سوال اینجاست که آقای زنگنه در کدام دانشگاه به‌صورت استاد تمام وقت، تدریس نمودند؟ نکته قابل توجه اینجاست که تنها موردی که به آن توجه نمی‌شود، وزن علمی وضریب پژوهشی این آقایان و نتایج حضور آنها در دانشگاه‌هاست. این بزرگوراران چرا هنگام انتخاب ریاست دانشگاه‌های مختلف و دانشکده‌های متبوع، اعتراضی نکردند و همسویی در دیدگاه‌های سیاسی را جایگزین معیارهای گزینش نمودند. به‌هرحال آنچه مورد نگرانی است، کشیده شدن اینگونه مباحث به سطوح دانشجویی که قبل از هرگونه نقل و انتقال باید مورد توجه وعمل قرار گیرد.