يادداشت‌هاي امروز

چه موضعي بايد گرفت؟   عباس عبدي   
نقش زنان در نشاط شهري و سرزندگي محلي  زهرا نژادبهرام   
حمايت از شليك بدون هشدار!  جعفر گلابي  
پابندهاي آهني يك شاعر عذرا فراهاني   

مديريت ريسك سوانح كار سازمان مديريت بحران مهدي  زارع   
 معلمان و دوگانه تجمع و تعامل محمد  داوري