بین مردم و مسئولان مفاهمه برقرار نیست!

امید فراغت روزنامه‌نگار با توجه به اینکه دیدگاه، سلیقه، گفتار و رفتار اکثریت ملت، متفاوت از ادبیاتِ رسمی است مسئولان باید نحوه مواجهه با چنین جامعه‌ای را بلد باشند. فناوری و تکنولوژی درقالب داده‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و همچنین یکپارچگی و تبادل سریع اطلاعات و تصاویر، شهروندان محلی به شهروندان جهانی تغییر و تبدیل پیدا کرده‌اند. باید پذیرفت جهش و ارتقای ذهنی اکثریت ملت ایران ملموس و مشهود است، اکثریت مسئولان در تناسب با جهش ذهنی جامعه امروز ایران نیستند. بنابراین چنین واقعیتی باعث و بانی عدم درک و شناخت مشترک و همچنین مفاهمه ملی شده است. مسئولان باید بپذیرند واقعیت‌های پیدا و پنهان جامعه امروز ایران محصول و نتیجه قدرت اجبار زمان و همچنین رَوَندهای طبیعی‌ست. بنابراین واقعیت‌های ایجاد شده رَوندهای طبیعی، بازگشت به عقب ندارند. پس وظیفه مسئولان است که متناسب با کلیت جامعه تغییر و تبدیل پیدا کنند. مسئولان به همان نسبت که به هواداران و طرفداران‌شان دل خوش دارند به همان نسبت هم باید از عدم رضایت عمومی بیمناک باشند. مسئولان باید بپذیرند مهم‌ترین سرمایه و ثروت هر جامعه‌ای، منابع انسانی آن جامعه است اگر این ثروت عمومی همراه‌شان باشند، غنی هستند در غیر این صورت با وجود داشتن انواع و اقسام سرمایه‌های مادی، اما فقیر و بی‌چیزند! مسئولان باید بپذیرند توانایی پیشگیری، نقطه اتکا و اقتدار است. حکمرانان بدانند روش و منش مملکت‌داری بر پایه و اساس پیشگیری و مهار، تاریخ مصرف دارد. در فضایی که سلاح جامعه آگاهی شده باشد این آگاهی در فرآیند زمان تولید قدرت خواهد کرد. بنابراین هر گونه مقاومتی در برابر قدرتی که محصول آگاهی باشد، شکننده است! باید پذیرفت در چنین جوامعی توامان انرژی مردم و مسئولان تلف می‌شود و به تعبیری خرجِ ارتقای مادی و معنوی مملکت نمی‌شود. تجربه‌های تاریخی گواه موفقیت و پیروزی ملت‌هاست. سوال مهم این است آیا مسئولان نسبت به واقعیت‌های پیدا و پنهان بی‌تفاوت هستند؟ وقتی گزاره قطعی این است جامعه‌ای که محصول رَوَندهای طبیعی ا‌ست به هیچ عنوان به عقب باز نمی‌گردد. چرا مسئولان در مواجهه با چنین واقعیتی اقدام و عمل‌هایی مثل تغییر و تبدیل قوانین و همچنین باز‌تولید و بازتعریف بسیاری از معانی و مفاهیم مملکت‌داری نمی‌کنند؟ نکته مهم و کلیدی این است؛ ایران‌امروز، نیاز به تغییر دارد. پس بهتر است حکمرانان خود بانی تغییر و تبدیل جامعه باشند. نکته‌ای که باید مورد توجه مسئولان باشد این است اکثریت ملت ایران از نظر شکل و ماهیت، متفاوت از ادبیاتِ برخی مسئولان هستند.