توصیه به رئیس جمهور

مجید ابهری‪-‬ آسیب به نظام چه سهوی باشد و چه عمدی در هر دوشکل نتایج حاصله به قیمت جان و معنویت اهداف انقلاب تمام میشود.از بدو پیروزی انقلاب، بدترین و کاری‌ترین ضربه‌ها به ماهیت واصالت آن، ورود افراد ناوارد به پیکر اجرایی و مدیریت کشورمیباشدکه تا امروز نیز ادامه یافته اند.سپردن امور خرد بر کلان مردان
و وظایف کلان بر افراد ناتوان فکری
و فیزیکی،اصلی‌ترین ضربه را به کشور زده است. در حالی که قبیله سالاری افت اصلی در سلامت سازمانی وصحت اجرایی میباشد.البته صاحبنظران به خوبی واقف هستند که رابطه قانونمند خود نوعی از ضابطه میباشد. بنابراین محکوم نمودن رابطه سالاری در صورتی مجاز است که ضابطه به هیچ شکل واندازه‌ای در انتصابات در نظر گرفته نشود.اینکه مدیران ارشد در سطوح مختلف مدیریت فقط در سازمان خود قابلیت اشتغال داشته و نباید در سایر واحدها به کار گرفته شوند باوری پوسیده و غلط میباشد.جابجایی مدیران در هرم سازمانی به شرط امکان بهره وری از تجارب قبلی مورد قبول صاحبنظران سازمان و مدیریت است. اما در صورت عدم وجود سنخیت تجربی و تحصیلی و تخصصی، نمیتوان اصل جابجایی تجارب مدیریتی را به عنوان پشتوانه حفظ نیروها پذیرفت.در مدیریت کلان و نیمه کلان استفاده از نیروها عین صرفه وصلاح سازمانی بوده ودر هر حال میتوان در مشاغل مختلف به فرض شباهت حرفه‌ای از اینگونه نیروها بهره جست. مشکلات و مصایب از آنجا آغاز میشود که در انتصابات وانتقالات فقط روابط آشکار ونهان و منافع گروهی وجناحی در نظر گرفته شده و دغدغه‌ای در مورد منافع ملی و سرنوشت کلی جامعه نداشته باشیم.در موضوع برخی از انتصابات در دولت حاضر با عنایت به انتقادات و ایرادات وارده بر دولتهای قبلی در حرکات مشابه لازم است جناب رییس جمهور و مدیران رده اول؛انتصابات مدیران ارشد مخصوصا در سازمانهای تخصصی را از فیلترهای اساسی عبور داده واجازه ندهند انتقامجویی‌ها در اینگونه سامانه‌ها نفوذ کرده واغراض شخصی و جناحی ملاک ومعیارسنجش‌ها قرار گیرند.
یکی از عجایب نادر در مسیر مدیران سطوح مختلف ورده‌های موجود در دولت سیزدهم؛ناهمگنی در جوهره برنامه ریزیها از ابتدا تا انتها بوده وعدم تحمل تا حصول نتایج برای انتقاد و اعلام نظر، اصلی‌ترین مانع در واقع بینی و ژرف نگری می‌باشد.