نیاز امروز جامعه سواد رسانه ای است


دومین کتاب حامد کریمی فعال رسانه و ارتباطات با موضوع سواد رسانه ای، چالش ها و فرصت ها به مرحله انتشار رسید.
حامد کریمی نویسنده کتاب شهروند آگاه با اشاره به چالش های پیش آمده در جامعه به سبب گسترش فناوری ها به ویژه از زمان بروز و ظهور اینترنت، گوشی‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی که موجب تغییرات گسترده در جهان شده است گفت: محیط پیرامونی ما به سبب گسترش وسایل ارتباط جمعی، آکنده از پیام هایی است که هرکدام به دنبال تاثیرگذاری و تغییر رفتار و رویکرد جامعه به سمت اهداف و امیال مورد نظر رسانه منتشر کننده آنهاست و بی شک حضور بی محابا در چنین فضایی ذهن مخاطبان را درگیر و جامعه را دچار چالش هاي بسياري می کند.
وی با اشاره به لزوم توجه به سواد رسانه ای در چهارچوب اخلاقیات افزود: بهترین راه برای عبور از این چالش ها این است که به آموزش سواد رسانه ای به عنوان یک راهکار جدی نگریسته شود و بدون ارعاب و انذار چنین رویکردی در دستور کار دستگاه هاي متولي قرار گیرد و همگان از خردسال تا بزرگسال جامعه هدف این آموزش‌ها باشند. کریمی با اشاره به سانسور به عنوان روشی ناکارآمد و موقتی یادآورشد: سانسور به عنوان یکی از ابزارهای مقابله اي شناخته می شود. تجربیات نشان داده است که این روش در عمل به لحاظ رفتارشناسی ناکارآمد بوده و هرگز با این روش نمی توان به افراد جامعه و به طور کلی به کاربران و مصرف کنندگان رسانه توصیه نمود که از کدام سایت و شبکه استفاده کنند همانطور كه این روش بارها آزموده شده و نتیجه مثبتی به دنبال نداشته است.
این کارشناس رسانه‌ای با تاکید بر اصل اساسی حق دسترسی آزاد همه مردم به اطلاعات را یکی از راهکارهای هدایت مخاطبین معرفی کرد و آن را رویکردی در جهت سواد رسانه‌ای از زاویه توانمندسازی افراد دانست.